ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה לח - מַרְכְּבת פַּרְעה
... המלכות [שהוא בחינות הדבור כנ"ל], ויושבת בזרוע דזעיר אנפין, ומקבלת הרשימו שבחזה דזעיר אנפין. וזעיר אנפין מקבל הרשימו שלו. ועל ידי התפילה נכנסין מחין חדשים, והרשימו יוצאין בבחינת תפילין וכו'] ה. וכשמעלה את הדבור לשרשו, הינו לגבורות ומתחיל לדבר בינו לבין קונו בשלהבת הגבורות ומעורר את עצמו לעבודת השם יתברך אזי נכנס אור שרש של הגבורות, הינו חמימות הלב [וזה בחינת רשימו שבלב זעיר אנפין שנכנס בראש דברך אמת, הינו בראש המלכות, כשהיא יושבת בזרוע שמאלי] כי שרש הגבורות הם בלב כמו שכתוב: "חם לבי בקרבי בהגיגי" וכו' ושם שרש אמתי של האמת של ... אדם עובר עברה' וכו' [וזה בחינת שזעיר אנפין מתקנא במלכות ולוקח לעצמו הרשימו שלו] אבל אחר כך כשעושה תשובה ומסיר ממנו הטפשות ונתוסף בו שכלו אזי הוא מתביש ביותר, ונתגלה הבושה על פניו וזהו בחינת שעל ידי התפילה באין מחין חדשים ואז יוצא הרשימו בבחינות תפילין כי על ידי הבושה הוא מתפלל ומבקש מחילה על עוונותיו שנתגלה על פניו במצחו . "ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם" וזה פרוש: "אז תבין יראת ה'", כמובא בזוהר ...
לראות את המלך / ולא יראני האדם וחי?!
... כלל. ובאמת אז האדם אינו קיים כלל, והוא כולו נכלל בא"ס לגמרי. אך לאחר מכן המוחין חוזרים לעצמם בבחינת ושוב. ואז נשאר רשימו שבו האדם יודע שהוא ראה את המלך... ***** בעניין ביטול המוחין והרשימו וכולי... ראה: כאן breslev.eip.co.il/?key=336 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סה - ויאמר בעז אל רות והנה באמת, בשעת ביטול שנתבטל אל התכלית שהוא כלו טוב כלו אחד אזי באמת ... התכלית, שהוא כלו אחד, כלו טוב ומחמת זה מרגיש המח הצער של היסורים ... ואחר כך, אף על פי ששב מהביטול אף על פי כן מהרשימו שנשאר מהביטול על ידי זה נעשה התחדשות התורה כי על ידי הביטול שנתבטל אל התכלית והשיג שכל היסורים הם טובות גדולות מאד על ידי זה נתמלא שמחה וגם breslev.eip.co.il/?key=33 - ... איש" וכשהוא בבחינת ושוב, ששב לישותו אז שב לדעתו וכששב לדעתו, אז הוא יודע אחדות האין סוף וטובו ... ואחר כך נשאר בו רשימו מאחדות הזאת ואחר כך נעשה בבחינת ושוב אזי הרשימו מראה לדעת שידע שכלו טוב וכלו אחד. וראה גם כאן breslev.eip.co.il/?key=182 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תקעו בחדש שופר, העקר הוא האמונה אזי הוא טובה להמחין כי אזי זוכה ... בפשיטות העניין הוא כי בשעת ביטול האדם מת לגמרי, דהיינו הנשמה נכללת בא"ס לגמרי... ואח"כ המוחין חוזרים לעצמם ונשאר רשימו מהביטול וכולי... שזו בחינת מטי ולא מטי וכולי... * עוד באותו עניין של כי לא יראני האדם וחי: אמר רבי נחמן מברסלב כי על ידי האחדות שבין הצדיקים יכול למסור את נפשו ולהשאר ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סה - וַיּאמֶר בּעַז אֶל רוּת
... היסורים בא לבחינת ביטול כנ"ל ואחר כך, אף על פי ששב מהביטול אף על פי כן מהרשימו שנשאר מהביטול על ידי זה נעשה התחדשות התורה כי על ידי הביטול שנתבטל אל התכלית והשיג שכל היסורים הם טובות גדולות מאד על ידי זה נתמלא ... נעשה ונשמע, שהוא בחינת קבלת התורה ועל ידי התחדשות התורה שזוכין על ידי הרשימו של הביטול כנ"ל על ידי זה מקררין היסורים אחר כך כי על ידי זה מכבין צמאון הנפש כי הרגשת היסורים הוא בחינת צמאון הנפש כי צמאון הוא על ... ביטול אל התכלית על ידי היסורים ועל ידי זה זכה לחדושין דאוריתא, על ידי הרשימו כנ"ל. והבעל השדה הנ"ל, כשעיניו מאירות, בבחינות "שדה צופים" אזי יכול להסתכל בכל אחד ואחד, אם הוא קרוב אל התכלית וכשרואה באחד שרחוק ... הצמאון הוא על ידי התחדשות התורה שמקבלין המחין, שהם הכלים של השכל על ידי הרשימו שנשאר מהביטול כנ"ל ומשם שותה הנפש לכבות צמאונה כנ"ל ושתית מאשר ישאבון הנערים כי הנערים שהם עיני השכל הם שואבין התחדשות התורה מהרשימו שנשאר מההסתכלות על התכלית כנ"ל ועל ידי זה נתבטלין היסורים אחר כך, ומכבין צמאון הנפש כנ"ל וזה בחינת הגן עדן, בחינת משה ואהרון גן, ... השמחה, שהיא כלי לקבלת התורה כנ"ל וכל זה על ידי הביטול שעל ידי הזריחה של הרשימו מן הביטול משם באה התורה, על ידי הכלים, כמו שמובא שם וזה בחינת 'מראה באצבעו' 'מראה', זה בחינת המראה והזריחה של הרשימו שמשם באה התורה וזה בחינת 'מראה באצבעו' בחינת התורה, שהיא בחינות: "אצבע אלהים" ...
להאיר בדרי מעלה ובדרי מטה
... כי יש את ההשגה של "מה" של הצדיק, והיא השגה ברצוא ושוב. וגם הצדיק כאשר הוא חוזר למוחין בבחינת ושוב, אז גם הוא למרות הרשימו שלו מה"רצוא" שלו, הרי שגם הוא רחוק בתכלית הריחוק מהשי"ת, וזה גם אם הוא תיקן את חטא אדם ...
מעשה ממלך עניו - סיפורי מעשיות
... מראה את עצמו אל האדם. מי הוא זה שהוא יודע ומבין כל זאת ונתגלה פניו = זו בחינת פנים בפנים, שהאדם נכלל לגמרי בא"ס. וראה אותו החכם = ואז המוחין חוזרים מהביטול ונשאר רשימו ואדם משיג בשכל הנקנה את התמונה של האין סוף, למרות שבאמת אין בו תמונה. ...
להתקרב לצדיק / לקרוא מהספר ועוד - חלק 2
... לגבי 3 סוגי התורות שיש כנ"ל. 1 - ההשגה של האין סוף, היא בחינת מה, והיא לא ניתת לדרוש, כי היא כולה שתיקה בלבד. 2 - ההשגה שיש לצדיק ברשימו שלו מה"ושוב" שלו מהביטול, ההשגה הזאת יש חלקים ממנה שצריך להסתיר אותם כדי שתהיה בחירה, דהיינו תורה שאפשר לדרוש ולא ... שלו, היא התורה שנתנה לכתוב. דהיינו 1 - השגת האין סוף היא כולה שתיקה ולא נתנה לדרוש כלל, כי אין שם דיבור וכולי. 2 - החלק של השגת הרשימו שצריך לרמוז אותו בלבד, הוא התורה שנתנה לדרוש, דהיינו שהוא רק ברמז. 3 - והתורה שהצדיק מגלה היא התורה שנתנה גם ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם
... ועל כן תוכל הנשמה לחזר על ידי תענוגי הגוף למעלתה לתענוגים שלה וכן גם כן על ידי הרשימות שיש בהגוף על ידי הארות שהאירה בו הנשמה מקדם תוכל עתה לזכר ולעלות ולחזר למדרגתה וזה בחינת: ...
גדולת נוראות השגתו - חיי מוהר"ן - חלק 1
... מתלהב לבו מאד, ואומר איזה דבורים בהתלהבות גדול, וזאת הבחינה היא בחינת רצוא. ואחר כך נפסק ההתעוררות וההתלהבות ולא נשאר לו רק הרשימו וזה בחינת ושוב. ואצל רב בני אדם עקר העבודה והיגיעה הוא שיזכה לבחינת רצוא דהינו שירוץ לבו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... ידי מלאך וזה בחינת שאחר הסתלקות משה בא שר צבא ה' ואמר: "עתה באתי" הסתלקות משה זה בחינת הסתלקות הדעת בחינת שנה שאז הדעת מסתלק, ואין נשאר רק הרשימו אזי הוא בחינת: "ויאמר וכו' אני שר צבא ה'", דהינו מלאך "עתה באתי", כי אז נשאר הרשימו בבחינת מלאך בחינת חלום על ידי מלאך כנ"ל וזה בחינת: "ה' יתן אמר המבשרות צבא רב" ה' יתן אמר זה בחינת אמרות טהורות הנ"ל ... יוד הוא בגימטריא צבאות עם הכולל, כמבאר שם הינו שהנעלם של שדי דהינו כשבחינת שדי שהוא המחין נסתלק בחינת הסתלקות המחין בשעת שנה ואין נשאר רק הרשימו, שהוא בחינת נעלם של שדי אזי זאת הרשימו שהיא בחינת נעלם של שדי היא בבחינת צבאות, בחינת מלאך כנ"ל וזה בחינת: "ושער ראשה כעמר נקא" 'שער ראשה' זה בחינת התנוצצות המחין כי השערות יוצאין מן המחין וכשהמחין נקיים וזכים אזי נעשה גם מהרשימו בחינת מלאך וזהו: 'כעמר נקא' עמר ראשי תבות: עשה מלאכיו רוחות בחינת מלאכים שנעשין על ידי הרשימו כשהמחין נקיים וזכים כנ"ל אבל כשאין המחין נקיים וזכים אזי נעשה מבחינת שערות בחינת: "ושעירים ירקדו שם" בחינת חלום על ידי ...
להיות לבד - בריא או לא?
... את האין סוף. ועל ידי זה משיגים את האור אין סוף בבחינת מטי ולא מטי, שזו תכלית הידיעה שלא נדע. וזה עצמו קורה בבחינת רצוא ושוב ונשאר רשימו בבחינת ושוב, כדי שיהיה קיום למוחין וכולי. ונבאר: התבודדות היא מילה רחבה. אפילו תפילה היא מילה רחבה. עיקר התפילה הוא ... אפילו אינו יודע מקיומו של עצמו (בחינת ולא ידע איש, אפילו משה לא ידע מעצמו). ולכן יש שם גם את בחינת ושוב, שבה השכל חוזר לעצמו, ונשאר רשימו מהביטול, ואז האדם ממשיך להתקיים. וגם כאשר האדם חוזר מהביטול, הוא לא חוזר לשכל אנושי, אלא לשכל הנקנה. ויש בזה בחינות ...
1 2 3
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1406 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 09:12:43 - wesi2