ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יד - לְהַמְשִׁיךְ שָׁלוֹם בָּעוֹלָם
... בחינת "נרגן מפריד אלוף" הנ"ל דהינו בעלי לשון הרע ומחלקת ההולכים ומרגלים ומדברים רכילות ולשון הרע ועושין מריבה ומחלקת בין אדם לחברו ובין איש ...
ילד וילדה הלכו לאיבוד ביער - סיפורי מעשיות
... בתוך השכל של האדם ריבוי דעות, דהיינו את הדעה החלשה יותר שהיא הילדה ואת הדעה החזקה יותר שהיא הילד, על ידי זה נעשית המריבה בין הלב לבין הרגש. כי האדם הולך כמובן אחרי הילד, כי באמת הגיוני ללכת אחרי השכל החזק יותר. אך מצד האמת, גם הילדה צודקת, כי גם בדבריה יש ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סא - עַל יְדֵי אֱמוּנַת חֲכָמִים
... שלמות, בבחינת: "מים עמקים עצה בלב איש". ואלו המים, הם בחינת מחלקת, בחינת: "מי מריבה" ועל כן מחלקת נקרא פלגתא, בחינת: "פלג אלהים מלא מים" כי מכל מחלקת נעשה ספר, בחינת שאלות ...
ספר המידות - עצבות
... המסב לכל זה, כי הלב הוא הגורם לכל דבר הן לטוב הן להפך. ב. צריך לשמר את עצמו מעצבות, כדי שלא יבוא, חס ושלום, לידי אבלות. ג. על ידי הצער והעצבות בא מריבה בעולם, ועל ידי השמחה בא שלום בעולם. ד. על ידי קלקול השמחה בא חלאים עליו. ה. סגלה להסיר העצבות על ידי הרחמנות. ו. הנדרים והנדבות מביאין שמחה. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כ - עַל יְדֵי הַמַּחֲלקֶת שֶׁיֵּשׁ בָּעוֹלָם, נַעֲשִׂין מְפֻרְסָמִים קדֶם זְמַנָּם
... מוהר"ן ח"ב - תורה כ - על ידי המחלקת שיש בעולם, נעשין מפרסמים קדם זמנם שיך לא"ב חדש, מריבה, אות י על ידי המחלקת שיש בעולם על ידי זה נעשין מפרסמים קדם זמנם הינו כי כשאחד נכנס בעבודת השם הוא צריך לשהות ולהתמהמה עד שיתפרסם ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כח - בְּנִי לָן בֵּיתָא בַּאֲוִירָא דְּעָלְמָא
... אשר הם זונים" מהם החרוף והבזיונות בבחינת "ובוז משפחות יחתני", בחינת חית הא ואו הוי וי לשון צעקה ומריבה כנ"ל 'למי מדנים למי שיח' הינו זין חית טית יוד ...
ספר המידות - מפורסם
... המידות - מפורסם חלק א' א. יש מפרסמים, שעקר הפרסום שלהם נעשה על ידי המחלקת. ב. הנסיון הוא בשביל לגדל ולפרסם את האדם. ג. על ידי המריבה גורמים שהתלמידים הקטנים נתפרסמים קדם זמנם. וזהו בחינת הפלת נפלים, שהולד יוצא לאויר עולם קדם זמנו, ועל ידי זה גורם עניות ולפעמים גורם מיתות חס ושלום. ...
חזרה בתשובה. מהו שורש העניין?
... מטהר מזאת הטנפת ... הינו שזוכה לעצה שלמה כי על ידי המים הנ"ל, נעשים אצלו עצות שלמות, בבחינת: "מים עמקים עצה בלב איש". ואלו המים, הם בחינת מחלקת, בחינת: "מי מריבה" ועל כן מחלקת נקרא פלגתא, בחינת: "פלג אלהים מלא מים" כי מכל מחלקת נעשה ספר, בחינת שאלות ותשובות כי המחלקת היא שאלה וקשיא, שמקשין ושואלין עליו והוא שב ...
מחלוקת שבין הצדיקים
... - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ה - בחצוצרות וקול שופר וזה פרוש: "אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין" לשון תלונה ומריבה כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים תדע, שזה משמיעין אותך תוכחה על שפגמת בטפי מחך שעל זה נאמר: "כל באיה לא ישובון, ... חיים" ... הינו חכמות חיצוניות נעוצים בים חכמתך ובודאי אם לא היה נפגם מחך לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים ואין המריבה אלא בשבילך כדי שתשוב ממות לחיים, מחמץ למצה, מחי"ת לה"א ותשוב מיראה רעה, מקול פגום, מחכמה פגומה ליראה טובה, לקול ...
ספר המידות - מריבה
... המידות - מריבה חלק א' א. אין תקומה במלחמה על ידי העברת השבועה. ב. מי שרודף את חברו, הקדוש ברוך הוא מביא עליו רעה, כדי שישכח את חברו מלרדוף אותו. ג. על ידי קריאת הלל יושיע לך ... מצר, אויביו נתרוממים. יג. מי שהוא נצחן, בא לידי שכחה. יד. מריבה בא לאדם כשבא לאדם איזהו מצוה והוא משלחה ואינו מקימה. טו. מי שעושה מריבה עם הצדיקים, בידוע שמחשבותיו רעים. טז. לפעמים המקום גורם מריבה לאדם. יז. מי שיש לו שונאים יכניע את עצמו, על ידי זה יצילהו הקדוש ברוך הוא משונאיו. יח. כשיש לאדם שונאים, והוא מחפש בכל מיני חפוש למצא להם אהבה, על ידי זה יהיו ... זה הקדוש ברוך הוא נותן לו כח לנקם מהם. כ. הנואפים לרב הם בעלי מריבה לצדיקים. כא. כשיש הכנעה, על ידי זה אין מורא במלחמה. כאלו הוא יושב במצור. כב. מי שהוא נצחן, בא עליו חלאים לאין מרפא. כג. שנים שמריבים והולכים לדון לפני השר של ... רפואה. כד. לפעמים הקדוש ברוך הוא מחזק לב הרשעים כנגד הצדיקים במריבה, כדי שיהיה להם מפלה. כה. מי שנותן כבוד לזקן, הוא נצול ממלחמה. כו. מי שמגיד ריבו לפני הקדוש ברוך הוא, רואה נקמתו בשונאיו. כז. על ידי המחלקת בא דלות. כח. מי ... שמסית ומונע את חברו מדרך הטוב, אינו יכול לקום נגד אויביו בשעת מריבה ומלחמה. לג. על ידי ודוי יתבטל מעליך מחשבות שונאיך. לד. הבעל מחלקת בידוע שהוא אוהב פשע. לה. מי שהוא עצור במלין, לא יוכל אותו שום אדם. לו. כשמתנגדים חולקים על ... חבורת רשעים. נט. על ידי עצבות גם האוהבים יחלקו עליך. ס. אין מריבה מצויה בביתו אלא עד שתכלה תבואה מביתו. סא. לפעמים כשהרבה צדיקים חולקים על צדיק אחד גם הקדוש ברוך הוא מסכים עמהם אף שהאמת עם הצדיק האחד, והצדיקים ממשיכין את רצון ... ברוך הוא מרחיקן זה מזה כדי שלא יחריבו את העולם. סה. בעל מריבה אף על פי שהוא למדן, אל תכבד אותו. סו. במקום מריבה שם השטן. סז. מי שמקים קריאת שמע שחרית וערבית, אינו נמסר ביד שונאיו. סח. על ידי תורה וגמילות חסדים אויביו נופלים לפניו. סט. על ידי רדיפה הנרדף נכשר לקרבן לפני ... הנרדפים. עא. אין העולם מתקים אלא בשביל מי שבולם את פיו בשעת מריבה. עב. מי ששוכח דבר אחד מתלמודו, על ידי זה קמים עליו בעלי מחלקת. עג. על ידי מחלקת שחולקין על הצדיק, נתעוררים מלחמות. עד. כשדוברים על האדם, אזי יש כח ביצר הרע ... רחמים על זה. עה. מי שקשה לקבל פיוס, הוא מעלמא דנוקבא. עו. למריבה, השכם והערב לבית המדרש ולמד תורה. או כשאי אפשר לדון אותם, תתפלל עליהם והקדוש ברוך הוא יפילם, ואל תמסר אותם לשר. עז. כל שיש לו קנאה על חברו ודומם, הקדוש ברוך ... ולחלק עליו, כדי דלא לטעי כלי עלמא בתרה. קו. בעוון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו. קז. חרב ובזה רבה בא בעוון ענוי הדין ועוות וקלקול הדין וביטול תורה. קח. אשה נדה דפסקה בין תרי, אם סוף נדה היא, עושה מריבה ביניהם. קט. הנרדף שמפיס את הרודף, על ידי זה נתעורר דין על הרודף. קי. המפרנס את שונאיו, על ידי זה נדון השונא בדין שרפה. חלק שני א. על ידי שדוברים על הצדיק, על ... הצער והקנטור שיש על החכם, על ידי זה בא לידי שכחה. י. על ידי המריבה גורמים, שהתלמידים הקטנים נתפרסמים קדם זמנם, וזהו בחינת הפלת נפלים, שהולד יוצא לאויר העולם קדם זמנו, ועל ידי זה גורם עניות ולפעמים גורם מיתות, חס ושלום. יא. ... שואלין בשלום חברו במקום הטנפת. יג. על ידי הצער והעצבות בא מריבה בעולם, ועל ידי השמחה בא שלום בעולם. יד. התגלות התורה היא על ידי השלום. טו. המשא ומתן או המלאכה שאדם מיגע בו ביום תעניתו, זה הדבר מציל אותו משונאים ומרוצחים. ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0869 שניות - עכשיו 15_04_2024 השעה 00:25:08 - wesi2