ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
סיפורי מעשיות - מעשה ג - מעשה מחיגר
... כל אחד ואחד מסגל לדבר אחר וזה האילן היו צריכין להשקותו ואם היו משקין אותו היה מסגל מאד ולא די שאין אני משקה אותו אלא שעל ידי שאני מזריח עליו אני מיבש אותו ענתה הלבנה ואמרה אתה דואג דאגות אחרים, אני אספר לך עסק שלי היות שיש לי אלף הרים וסביבות האלף הרים יש עוד אלף הרים ושם מקום שדים והשדים יש להם רגלי תרנגולים ואין להם כח ברגליהם ... בשלשלאות ואין להם כח ברגליהם ומפזרים תחתיהם מאותו האבק של אותו הדרך ויש להם כח ברגליהם על כן תלך לשם, שיש שם הרבה אבק, ויהיה לך רפואה על רגליך [כל זה דברי החמה אל הלבנה] והוא שמע כל זה בתוך כך נסתכל על האבן טובה בצד אחר וראה כתוב שם שמי שיאחז באותו הצד שישא אותו להדרך שיוצאים ממנו כמה דרכים כנ"ל ואחז באותו הצד, ונשא אותו לשם ונתן ...
שיחות הר"ן - אות ריח - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... הר"ן - אות ריח - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה והתלוצץ מאד מהמחקרים שאומרים שיש בהלבנה ישוב כמו על הארץ הזאת על שרואין שם בתוכה כמו אילנות ושאר ברואים שבזו הארץ והיה מתלוצץ מזה ואמר שהוא שטות גדול כי הלבנה הוא כמו אספקלריא שכל דבר שעומד כנגדו נראה בתוכו ועל כן נראה בתוך הלבנה דברים שבזאת הארץ אבל באמת אין שם דבר מאלו הברואים והבל יפצה פיהם של המחקרים ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קנג - עִנְיַן קַבָּלַת פְּנֵי תַּלְמִיד חָכָם
... פני תלמיד חכם ענין קבלת פני תלמיד חכם כי הלבנה אין לה אור מעצמה כלל רק היא מקבלת אור מהשמש הינו על ידי שהלבנה היא כמראה מלטשת על ידי זה מקבלת אור מהשמש ומתנוצץ ממנה אור להאיר ... אור השמש כלל וכן התלמיד והרב, הם בחינת חמה ולבנה כמבאר במקום אחר ואם התלמיד יש לו פנים, הינו בחינת אנפין נהירין, ... אזי אין יכול לקבל פנים, כנ"ל לענין חמה ולבנה ובודאי אין מתראה בתוכו פני הרב כמו העומד נגד כל דבר עב וחשוך ועל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קנא - סְגֻלָּה לְזֶרַע שֶׁל קַיָּמָא
... חס ושלום יאמרו אז גם כן האיש והאשה פרשת "ובראשי חדשיכם" כי מארת חסר ואו שהוא החיות של כל דבר וכן כלת משה חסר ואו גם כן וכל זה הוא סוד פגימת הלבנה שמשם נמשך בחינת מארת חסר ואו שהוא אסכרה לרביי חס ושלום כי הוא"ו הוא החיות של כל דבר ועל כן חסרון הוא"ו מרמז על חסרון החיות כנ"ל ומשם נמשך מיתת הבנים קטנים, חס ושלום ובראש חדש מתחלת הלבנה להתמלאת ולהתתקן כידוע כי אז הגיעה לתכלית הפגם והחסרון ואזי תכף מתחיל התקון והמלוי וזהו כלת ראשי תבות כפרה לכל תולדותם שבראש חדש נתתקן ונמתק בחינת כלת משה, שהוא בחינת הלבנה כי אזי מתחלת להתמלאת כנ"ל כלת משה, כפרה לכל תולדותם, כנ"ל שנמשך כפרה וסליחה והמתקה על כל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צא - וַיְדַבֵּר אֱלקִים אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמר
... תתאה הם נפרדים מהתורה ומהשם יתברך, מבחינת חכמה עלאה כמו התלמיד שאינו רוצה להבין מה שהרב אומר זה בחינת מעוט הלבנה, בחינת גלות השכינה כי כל אדם באשר הוא שם הוא צריך לקשר שכלו ממקום שהוא להתורה ולהשם יתברך שהוא בחינת חכמה עלאה אבל אם מפריד שכלו וחכמתו, חס ושלום מהשם יתברך זה בחינת: "ונרגן מפריד אלוף" שמפריד אלופו של עולם וגורם, חס ושלום, פגימת הלבנה על ידי שאינו מקשר חכמה תתאה בחכמה עלאה דהינו שאינו מקשר החכמות של כל העולם להשם יתברך ולהתורה שהוא בחינת חכמה עלאה כנ"ל אבל ... וכנ"ל ועל כן העקר לקשר עצמו לצדיקים אמתיים כי הצדיק מגביה ומקשר חכמה תתאה לחכמה עלאה כנ"ל ואזי מפגימת הלבנה נעשה מלוי הלבנה וזהו: "כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו" 'כד מלכים אזדמנו תרויהו ברעותא חדא, כדין וכו' כלהו מארי דדינא אתכפין ואתעברו מעלמא' וכו' ואזי הוא בחינת: "ותרב חכמת שלמה", ותרגומו 'ואתרביאת סהרא' דהינו שנתמלא פגימת הלבנה וכנ"ל ואזי נמתקין כל הדינים ונתכפרין כל העוונות [כמובא בזוהר הנ"ל ובכמה מקומות שעקר המתקת הדינים וכפרת העוונות ושלמות כל האורות ומלוי פגימת הלבנה ותקון כל העולמות הכל הוא על ידי שנתחבר עולם התחתון בעולם העליון שהם בחינות חכמה תתאה וחכמה עלאה כנ"ל וכל זה על ידי הצדיק ...
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 1
... שבעל פה היא בחינת שם אדנות כפי שהוא נקרא, וכן היא בחינת שם אלוהים, והיא בחינת לבנה. ומבואר שם כי בעולם הזה התורה שבכתב ושבעל פה הן רחוקות אחת מהשניה, כי שם הוויה לא נקרא כפי שהוא נכתב. אך ... שבעל פה היא בחינת שם אדנות כפי שהוא נקרא, וכן היא בחינת שם אלוהים, והיא בחינת לבנה. ומבואר שם כי בעולם הזה התורה שבכתב ושבעל פה הן רחוקות אחת מהשניה, כי שם הוויה לא נקרא כפי שהוא נכתב. אך ...
ספר המידות - ראיה
... המידות - ראיה חלק שני א. אין העין יכול לראות, אלא מה שנותנים לו רשות לראות, אפילו שיהיה הדבר לפניו, אינו יכול לראות עד שנותנים לו רשות מן השמים לראות. ב. חסרון הלבנה ולקותה מזיק לחלושי הראות. ג. קדוש החדש מסגל לרפאות חלושי הראות. ד. תקון חצות מסגל לחלושי הראות. ה. על ידי שבועה בא כאב עינים. ו. הצבועים גורמים כאב עינים ...
חיי מוהר"ן - פא - סיפורים חדשים
... הייתי עומד סמוך על השלחן ושוחה בים וכל האמות וכל המלכים עמדו והסתכלו ותמהו הינו שלחן מלכים, ים החכמה שאגלה חכמה שאפילו וכו' אות פב שנת תקס"ז ברסלב פרשת ויחי אחר שהייתי מקדש הלבנה בעצמי ואמר לי אם הייתם שמחים היה טובה גדולה להעולם. אחר כך ספר זאת שראה בחלום היו הולכים חילות רבות מאד והיו פורחים אחריהם צפרים ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עב - לִּרְאוֹת אֶת עַצְמוֹ עִם הַצַּדִּיק הָאֱמֶת
... התורה זוכין לבושה ותשובה כנ"ל וזהו:באר חפרוה שרים זה בחינת בושה כמו שכתוב: "וחפרה הלבנה ובושה החמה" כי על ידי באורי התורה הנ"ל, בחינות באר, זוכין לבושה כנ"ל וזהו: חפרוה שרים, הינו שרים הנ"ל ...
סיפורי מעשיות - מעשה יא - מעשה מבן מלך ובן השפחה שנתחלפו
... את האדון [הינו בן המלך האמת] לשאל אותו [את אדם היער] מה זאת ושאלו השיב לו, שזהו איך שהחמה עושה מלבוש להלבנה ואמרו כל החיות של היער היות שהלבנה עושה להם טובות גדולות כי עקר ממשלתם הוא בלילה כי לפעמים הם צריכין לכנס בישוב וביום אין יכולים ועקר ממשלתם בלילה והלבנה עושה להם טובה כזו, שמאירה להם על כן הסכימו שיעשו נגון חדש לכבוד הלבנה וזהו קול הנגינה שאתם שומעים [דהינו שכל החיות והעופות מנגנים נגון חדש לכבוד הלבנה שקבלה מלבוש מן החמה] וכששמעו שזהו נגון הטו ... מדברים קבלה, היו מדברים בלשון כזה כשהניחו הארון על הפרות, התחילו לשורר, והבן כי יש חדתותי דסיהרא [חידוש הלבנה], כשהלבנה מקבלת חדושים מן השמש, וזה בחינת כשנושאין ... ויש עוד, ואין צריכין לגלות לכם. גם יש עוד מה שהמלך, שהיה בהמדינה הנ"ל, עשה דבר כנגד החמה, ודבר כנגד הלבנה [הינו שאלו הדברים היו מרמזים על חמה ולבנה], והלבנה היתה אוחזת נר בידה, וכשמגיע היום אזי אין הנר ...
1 2 3 4
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0938 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 23:43:29 - wesi2