ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קטו - וַיַּעֲמד הָעָם מֵרָחֹק וּמשֶׁה נִגַּשׁ אֶל הָעֲרָפֶל
... יתברך בעצמו מסתיר את עצמו בתוך המניעה כנ"ל ואמר, כי השם יתברך אוהב משפט וגם הוא אוהב ישראל אך אהבתו שהוא אוהב את ישראל היא גדולה יותר מהאהבה שהוא אוהב את המשפט ועל כן, כשמידת הדין ... הרעים, על פי הדין והמשפט כי הוא יתברך אינו יכול לדחות את הדין כי הוא יתברך אוהב משפט כנ"ל אך מאחר שבאמת הוא יתברך אוהב ישראל ואותה האהבה של ישראל היא גדולה יותר מהאהבה של המשפט כנ"ל מה עושה השם יתברך כי הוא ...
חיי מוהר"ן - קסז - נסיעתו ללמברג
... זכרונו לברכה ואמר רבנו זכרונו לברכה שעכשו הרב הנ"ל הוא אוהב נאמן אליו באהבה גדולה מאד אות קסט בלמברג בין פורים לפסח בשנת תקס"ח הלך אל חדר מיחד ובכה הרבה מאד שם וקרא לר' שמעון ודמעתו על לחייו ...
סיפורי מעשיות - מעשה יב - מעשה מבעל תפילה / מעשה בבעל תפילה
... להגבור הדרך שיש להחרב הנ"ל ומשם קבל גבורתו הגדולה וגם אני, הראה לי המלך הדרך לענין שלי וקבלתי משם מה שאני צריך וכן היה להמלך אוהב נאמן שהיה אוהב, את עצמו עם המלך באהבה נפלאה ונוראה מאד מאד עד שלא היה אפשר להם כלל שלא יראו זה את זה איזה שעה אך אף על פי כן יש שעות, שצריכין להתפרד קצת והיו להם צורות, שהיו מצירין צורת שניהם והיו משעשעין עצמן באלו הצורות בעת שנפרדו אחד מחברו והצורות האלו היו מצירין איך המלך עם האוהב נאמן אוהבים עצמן ומחבקים ומנשקים עצמן באהבה גדולה והיה סגלה לאלו הצורות שמי שהיה מסתכל באלו הצורות היה מגיע לו אהבה גדולה מאד [הינו שמדת האהבה באה למי שהיה מסתכל באלו הצורות] וגם האוהב נאמן קבל האהבה מן המקום שהראה לו המלך והגיע עת שהלכו כל הנ"ל, כל אחד ואחד למקומו לקבל משם כחו דהינו המליץ והגבור וכל אנשי המלך הנ"ל כל ...
ספר המידות - שמחה
... כא. על ידי שמחה תפיסת המח נתגדל. כב. השמחה היא סימן שהוא זרע ברך ה'. כג. הגשמים יורדין בזכות שמחת חתן וכלה. כד. על ידי שמחה של מצוה הקדוש ברוך הוא מסוכך עליו. כה. על ידי שמחה בשמחת תורה זוכה לעבד את השם יתברך באהבה. כו. כשהשמחה באה לאדם פתאום, בידוע שיבוא לו חסד וישועה. כז. על ידי שמחה נתגלה כבודו של אדם, גם יזכה לדעת. חלק שני א. מי שהוא שמח תמיד, על ידי זה הוא מצליח. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סז - וַיִּבֶן ה' אֱלקִים אֶת הַצֵּלָע אֲשֶׁר לָקַח
... אלו, דהינו ההולדה והגדול נעשין, על ידי יראה ואהבה שהם בחינת שתי ידים, יד הגדולה ויד החזקה כי ההולדה נעשית על ידי היראה, בבחינת "רעדה אחזתם שם חיל כיולדה" ואחר שנולד, אזי מגדילין אותה על ידי האהבה, בבחינת: "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" הינו 'בהבראם', שהוא לאחר הבריאה וההולדה אזי מגדלין אותה על ידי בחינת אברהם, שהוא בחינת אהבה, בחינת יד ימין בהבראם באברהם כמובא, הינו כנ"ל וזה בחינת: "ואתה מושל בכל" הינו בחינת הממשלה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... להחיות ולהשיב אותם בכל מיני מטעמים המשיבין את הנפש בבחינת: "סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני" ועל ידי תקון וזכוך המחין, שנעשה על ידי מגני ארץ כנ"ל מזה נעשה אמרות טהורות ... שהוא בחינת: "כסאות למשפט" נופלין בחינת אהבות מן המרכבה כי כסאות למשפט שהוא בחינת המרכבה שם הוא בחינת אהבה קדושה בבחינת: "מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים" וכשנפגם המרכבה בחינת כסאות למשפט על ידי עוות הדין אזי נופלים משם ... כי הוא מחיב רק לעשות את שלו, דהינו עבודתו שנתנו לו לעשות אבל יש בן, שהוא אוהב כל כך את אביו עד שמחמת האהבה הוא עושה מעשה עבד מה שעבד פשוט צריך לעשות והולך וקופץ בתוך הסוללות הגדולה, בתוך ... עינים כנ"ל זה בחינת: 'אין לדין אלא מה שעיניו רואות' שזהו בחינת תקון המשפט מאירת ראשי תבות תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים הינו בחינת תקון המשפט שהוא תקון המרכבה ששם האהבה דקדשה בבחינת "מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים", כנ"ל וזה בחינת: "ומשפטיך אור יצא" וכמו שאנו אומרים 'ותוציא כאור ... עוות המשפט כנ"ל שלזה אין תקון כי אם על ידי קשור המרכבה, בחינת: רתם המרכבה ריתמא ראשי תבות: תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים שמנפילת האהבה הזאת בא החמימות הנ"ל ואין תקון כי אם על ידי בחינת: "רתם המרכבה" הינו קשור המרכבה בחינת "מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים", כנ"ל וזהו: "תקעו בחדש שופר" תקעו זה בחינת: "היתקע שופר בעיר ועם ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עח - וְיִתֶּן עז לְמַלְכּוֹ וְיָרֵם קֶרֶן מְשִׁיחוֹ
... אזי "ונגלה כבוד ה'" 'כבוד', זו שכינה כנודע הינו, שנתגלה ונתגדל הארת השכינה, שהוא בחינת מלכות כי עכשו נקטן אורה ונחלש כחה כמו שכתוב בזוהר הקדוש שהשכינה צווחת: "סמכוני באשישות וכו', כי חולת אהבה אני" הינו אהבת ישראל, שאני שוכן אתם אפילו בתוך טמאותם וזהו גלות השכינה אבל כמו שאמרנו [שעל ידי] שיתקן פרצוף מלכות וייחד הדבור, שהוא ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכח - כְּשֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּך הוּא מִסְתַּכֵּל בַּנְּשָׁמָה
... הוא יתברך בעצמו כביכול מבקש ורואה שיהיה מחלקת עליו כי 'אין מקבלין גרים לימות המשיח ולא בימי שלמה' 'משום שלחן מלכים' כי אז אינן מתגירין מאהבה רק מחמת שרואין גדלת ישראל ועקר הגרים הוא כשמתגירין בעת שישראל סחופים בעני ודחק כמו שכתוב: "מי גר אתך בעניותך" וכו' ועל כן בהכרח שיהיה מחלקת על מי שמחזיר בני ...
חיי מוהר"ן - תקפא - עבודת השם
... שמעתי איך שרבנו זכרונו לברכה כתב פעם אחת מכתב לבתו שרה זכרונה לברכה באהבה וחבה גדולה ואיך שהוא משתוקק מאד שתהיה על שלחנו בכדי שיוכל להשתעשע עמה בכל יום, ולקבל מדבוריה חכמה ויראה. הלא את דומה שם כהדס במדבר שאין מי שיקבל ממנו ריחו הטוב וכו' ...
אהבה שבדעת שאינה תלויה בדבר
אהבה שבדעת שאינה תלויה בדבר רבי נחמן מברסלב מבאר כי קיימת אהבה שבדעת, שהיא האהבה של השי"ת לעם ישראל כפי שהיא היתה לפני בריאת העולם. ובפשיטות הרעיון הוא כי כאשר האדם נכלל בבחינת לפני הבריאה, על ידי זה הוא זוכה לאהבה הזאת שהיא אינה תלויה בדבר. והאהבה הזאת שבדעת היא בחינת מחוייב המציאות, והיא נצחית והיא מעל הזמן, והיא לא משתנה, ואין בה שום רע, והיא לא תלויה ... וכולי. ומצו"ב מאמר מהעניין הנ"ל www.eip.co.il/?key=339 - אהבה עצמית אמיתית. איך להגיע אליה? והרעיון שלו הוא, כי על ידי זה שהנשמה של האדם נכללת באין סוף, על ידי זה הוא זוכה לאהבה הנ"ל **** אהבה עצמית. מהי אהבה עצמית אמיתית? ואיך להגיע אליה? בגלל מה לאהוב את עצמך? אהבה עצמית = האדם אוהב את עצמו. קיימים 2 סוגים של אהבה עצמית. 1 - אהבה עצמית חיצונית שתלויה בדבר. 2 - אהבה עצמית פנימית שאינה תלויה בדבר. אהבה עצמית חיצונית = האהבה של האדם לעצמו תלויה בדבר כלשהו אהבה עצמית חיצונית = יש סיבה לאהבה של האדם לעצמו. אהבה עצמית חיצונית = העוצמה שלה משתנה כל הזמן, לפי הסיבות שמהן נובעת האהבה. אהבה עצמית חיצונית = יכולה להפסק בנסיבות מסוימות. אהבה עצמית חיצונית = אהבה עצמית על תנאי. אהבה רק אם המציאות בצורה X. אהבה עצמית חיצונית = אהבה שנובעת מהסתכלות חיצונית של האדם על עצמו. אהבה עצמית חיצונית = אהבה שתלויה בגורמים שונים שסובבים את האדם, אך לא במהות הפנימית של האדם עצמו. אהבה עצמית חיצונית = האדם אינו מקבל את עצמו איך שהוא, אלא רק בתנאי שהוא. אהבה עצמית חיצונית = אהבה רגעית לזמן מוגבל. אהבה עצמית חיצונית =
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1406 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 23:45:08 - wesi2