ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב הוא האלוהים?
... הובא כבר כאן בפורום: אך כאן התשובה בהרחבה. קודם כל מצד האמת, השי"ת מלא כל הארץ כבודו, ולכן הכל זה השי"ת. וזאת נקודת האמת שנמצאת גם בתוך כל עבודת אלילים באשר היא. ועכשיו מצד אחר: מי שלומד ליקוטי מוהרן, רואה שרבי נחמן מברסלב רימז יותר מפעם אחת שהוא השי"ת. כיצד? אמר רבי נחמן מברסלב, אילו ידעתיו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כג - הֲוֵי לָן כַּדְנַיְתָא וִילַדָה
... שמחות את פניך" וכתיב: "ותחי רוח יעקב" זה בחינת שמחה. ויש פנים דסטרא אחרא שהם אנפין חשוכין מרה שחורה עבודת אלילים כמו שכתוב: "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" ואלו בני אדם הנופלים ... אלהים אחרים חשך בחינת מיתה כמו שכתוב: "במחשכים הושיבני" וכו' ועליהם נאמר: "וזהבם לנדה" הינו בחינת עבודת אלילים כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה . 'מנין לעבודת אלילים שמטמא כנדה' שנאמר "תזרם כמו דוה" אבל אלו בני אדם שמשאם ומתנם באמונה ... בחינת אור הפנים ותכף, כשבא נתתקן אמונה וזה 'מטבע תקן' שתקן תאוות ממון וכשתקן תאוות ממון נתתקן פגם עבודת אלילים וזה 'מרחצאות תקן להם' כמו שכתוב: "ותרד בת פרעה לרחץ" ודרשו חכמינו, ... ק"ם כנגד ק"ם קלין שהשכינה צווחת: 'קלני מראשי ! קלני מזרועי' ! על אלו הנופלים בתאוות ממון שהם עבודת אלילים כלולים מעבודות זרות של שבעים אמות [ועל כן הם ק"ם קלין שהם שתי פעמים ... וזהו: "ברית מלח עולם הוא" "אל תשבית מלח ברית אלקיך" 'אלקיך' דיקא כי על ידי זה נתקשר באלקות ונתפרש מעבודת אלילים כמו שכתוב: "מבשרי אחזה אלוק" כי על ידי תקון הברית מאיר לעצמו אור ... שנדמה להם שמרויחין ובאמת אינם מרויחין ותלא לה פתקא בצוארא, דהוי מסיק בי אבא מאה אלפי זוזי בי אבא זה עבודת אלילים כמו שכתוב: "האומר לעץ אבי אתה" ועבודת אלילים היא חובה שמכרעת את הכל לכף חובה וכל המתדבקין בה הם בעלי חובות כמו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלה - מִּי שֶׁהוֹלֵך וְנֶחֱלָק וְנוֹפֵל
... השמחות נפולות מפגם שמחת יום טוב ועל כן מתביש כי עבודת אלילים נקרא בשת 'והמבזה את המועדות כאלו עובד עבודת אלילים' על כן באה עליו בושה ולפעמים הוא לו לכפרה ולפעמים אין נתכפר לו בזה רק כדי להזכירו שישוב. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם
... יעקב את כל אלקי הנכר אשר בידם" כי מ'חות"ם' נעשה 'נד"ת' בבחינת: "ידיכם דמים מלאו" כי יד במלואו [כזה: יוד דלת] הוא מספר נד"ת הינו עבודת אלילים שמטמאה כנדה ג. וצריך לראות למלאת את הידים שהיא ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה מ - אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל
... באלה אלקיך ישראל בשביל זה יסעו בני ישראל" נמצא כל הנסיעות של אדם, הוא בשביל קלקול האמונה הינו בחינת עבודת אלילים כי אם היה מאמין באמונה שלמה שיכול הקדוש ברוך הוא להזמין לו כל צרכו לא היה נוסע שום נסיעה נמצא כי הנסיעה היא קלקול אמונה, הינו בחינת עבודת אלילים וזה שכתוב בעבודת אלילים: "צא תאמר לו" 'צא', זה בחינת נסיעה וטלטול. גם על ידי טלטול מתקן את הטלטול שגרם כביכול למעלה "והמסכה צרה כהתכנס" גם על ידי עבודת אלילים, נמנע המטר כמו שכתוב "ועבדתם אלוהים אחרים וכו' ולא יהיה מטר" וכשאין מטר, אין שבע "ישאו הרים שלום לעם", כמו שפרש רש"י אזי אין איש עוזר ... לנסע ולטלטל ממקום למקום, בשביל פרנסתו גם הגלות בא על ביטול תורה, כמו שכתוב: "גלה עמי מבלי דעת" ועל ידי עבודת אלילים, בא עצירת גשמים וכשאין קמח, אין תורה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ד - אָנכִי ה' אֱלהֶיךָ
... הטוב והמטיב שיהיה שם ה' ושם אלהים אחדות אחד ב. וזאת הבחינה אי אפשר להשיג אלא כשמעלה בחינת מלכות דקדשה מהגלות מבין העכו"ם כי עכשו המלכות והממשלה להעכו"ם ובשביל זה נקראים עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים כי יונקים מבחינת מלכות הנקרא אלוהים כמו שכתוב: "אלוהים מלכי מקדם" וכשמעלין בחינת מלכות מבין העכו"ם אזי נתקים: "כי מלך כל הארץ אלוהים" ג. ואי אפשר להשיב ...
חובות / כסף
... בחינת מחין דקטנות כנזכר לעיל וגם כאן breslev.eip.co.il/?key=165 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כג - הוי לן כדניתא וילדה עבודת אלילים היא חובה שמכרעת את הכל לכף חובה וכל המתדבקין בה הם בעלי חובות כמו שאנו רואים בחוש שזה המשא תלוי בצואר בני ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יח - קַרְטָלִיתָא
... כעסו וחרון אפו הבא על ידי עבודת אלילים כמאמר: 'כל זמן שיש עבודת אלילים בעולם, חרון אף בעולם' ואפילו כשאין עבודת אלילים בעולם אלא שהאמונה אין כל כך בשלמות אז גם ... על ידי זה אין נרגש אלא כשיש עבודת אלילים בעולם אבל בלא עבודת אלילים אלא בחסרון משלמות אמונה אזי בודאי אינו ... ונקרא יהודי על שם שכפר בעבודת אלילים כמאמר: 'כל הכופר בעכו"ם נקרא יהודי' ג. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כח - בְּנִי לָן בֵּיתָא בַּאֲוִירָא דְּעָלְמָא
... על ידי זה "את יראי ה' לא יכבדו" ומחרפים ומבישים אותם ובשביל זה בושה נקרא עבודת אלילים כמו שכתוב: "וינזרו לבשת" כי הבושה והחרוף נעשה ... למאמינים כמו שכתוב: "והאמין בה'" ובבחינת אברהם שהוא בחינת אמונה משבר ומבטל עבודת אלילים והכפירות והבזיונות ומתגבר על הכופרים בבחינת: ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה י - וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים
... הינו על ידי הצדיק שהוא בחינת רוח כנ"ל נתבטל הגאוה כנ"ל כמו שכתוב: "אל תבואני רגל גאוה" ונתבטל העבודת אלילים כמו שכתוב: "ורחצו רגליכם" 'זה עבודת אלילים' . וכשנתעלה הרגלין על ידי הרקודין בחינת נשא לבו את רגליו ונתבטל הגאוה, ... ח. וזה בחינת מרדכי ואסתר, והמן בחינות פורים בחינת גורל שהפיל המן בחינת עמר שעורים כי המן בחינת העבודת אלילים כמאמר חכמינו, זכרונם לברכה, שעשה עצמו עבודת אלילים ובשביל זה הפיל פור הוא הגורל בחדש שמת בו משה כי משה הוא מבטל העבודה זרה ... אף כי הוא מבטל חרון אף של העבודה זרה כי הוא קבל התורה שהוא בחינת ידין ורגלין כנ"ל שעל ידיהם נתבטל העבודת אלילים כנ"ל ועל כן הפיל פור בירח שמת בו משה כי חשב כי כבר מת משה המבטל כח העבודת אלילים ואין עוד מי שיוכל לבטל כח העבודת אלילים אבל מרדכי ואסתר היה להם כח לבטל העבודת אלילים של המן ובשביל זה בימיהם קבלו ישראל התורה מחדש כמאמר חכמינו ז"ל "קימו ... שכתוב: "דודי שלח ידו מן החור" כנ"ל ואסתר הוא בחינת שוקין מה ירך בסתר כנ"ל וזה לשון פורים הינו ביטול העבודת אלילים כמו שכתוב: "פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש אתי" ועל ידי הארת מרדכי ואסתר ... נשא את רגליו" כי עקר העכו"ם תלוי בה שהיא בחינת רגלין כמו שכתוב: "רגליה יורדות מות" ועל כן עקר תקון העבודת אלילים על ידה ועל כן דיקא 'אסתר ברוח הקדש נאמרה' אף שבאמת תקון העבודת אלילים הוא גם כן על ידי מרדכי כנ"ל רק מחמת שעקר העבודת אלילים תלויה בה ועל כן על ידה עקר התקון ועל כן נקראת המגלה על שם אסתר והינו ... ואת בניו, כמבאר במדרש כי על ידי עמר שעורים שהוא בחינת ידין ורגלין שהם בחינת המחאת כף ורקודין נתבטל העבודת אלילים שהוא בחינת המן בחינת גאות כנ"ל ובשביל זה צוה המן לעשות עץ גבה חמשים אמה ... = כל ראש חדש. בקלחת = שמהפכין אותו כדי שתתבשל. בלועי דקרח כדאיתא במדרש: 'קרח מין היה' הינו בחינת העבודת אלילים, מינות וחזאי תרי בזעי דנפיק מניהו קטרא הינו בחינת החרון אף שגורמים במינות כמאמר חכמינו, זכרונם לברכה. 'כל זמן שעבודת אלילים בעולם, חרון אף בעולם' ו'תרי בזעי' זה בחינות תרי נקבי האף, שיוצא מהם העשן ... צידו' 'לא יחיה ולא יאריך' והינו: 'ואיחרך איחרוכי' לשון חיים ואריכת ימים כי על ידי ביטול הגאוה, הינו העבודת אלילים על ידי זה החכמה על תקונה כנ"ל ועל ידי חכמה יחיה ויאריך ימים כמו שכתוב: ... אמת שהן מודין על האמת. כי כשמתקרב את עצמו לצדיקים כדי לקבל מהם הרוח כנ"ל ועל ידי זה נשבר הגאוה והעבודת אלילים ואז מכירין אפילו אלו שהם מסטרא דמותא את גדלת הבורא יתברך שמו כנ"ל ואמר ... ותקונו: המשפטים, בחינת רוח כמו שכתוב: "ולרוח משפט וכו' משיבי מלחמה" כי על ידי הרוח נתתקן הגאוה והעבודת אלילים כנ"ל אשר תשים לפניהם הינו 'השוו אשה לאיש לכל דינים שבתורה' הינו בחינת המתקת הדינים כי 'כל זמן שיש עבודת אלילים בעולם, חרון אף ודינים בעולם' ועל ידי הרוח הנ"ל נתיחד קדשא בריך הוא ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0781 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 07:41:09 - wesi2