ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
שיחות הר"ן - אות שו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... הר"ן - אות שו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן שיך להא"ב החדש אות ד' דעת סימן א' המתחיל: דע כי לכל העולמות ולכל נברא יש קומה מיחדת וכו', למשל מין האריה וכו' וההבדלים כלם הם רמוזים בתמונת האותיות ובצרופיהם והזוכה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יז - וַיְהִי הֵם מְרִיקִים שַׂקֵּיהֶם
... הוא חלש כח מאד ויש לו טבע ותמונה והנהגה אחרת וכן בפרטי פרטיות כגון בהאריה בעצמו מפני מה זה האיבר של האריה צורתו כך ויש לו כח וטבע כזאת ואיבר אחר יש לו צורה אחרת וכח וטבע והנהגה אחרת וכן בשאר כל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יג - לְהַמְשִׁיךְ הַשְׁגָּחָה שְׁלֵמָה
... בשלמות ה. וזהו בחינת תקונא דמרכבתא עלאה ומרכבתא תתאה שעל ידי החכם שלוקח הנפשות ועולה עמהם וירד עז מבטחה נתתקנו שני המרכבות כי יש ארבע חיות בבחינת נפש וכסא, ויושב על הכסא אריה שבבחינת נפש זה בחינת: "אריתי מורי עם בשמי" 'מורי' זה בחינת "מרת נפש" בחינת: ... פגם ומרה לנפש ועכשו כשבא זה האדם לחכם הדור עם נפשו ורצונו והחכם הדור לוקח כל הרצונות ולוקט אותם אחד לאחד כדי להעלות אותם כנ"ל ואז מלקט גם כל הרצונות והנפשות שנפלו וזהו בחינת: 'אריה' לשון לקט שמלקט מרת הנפש הינו פגם הנפש "עם בשמי" עם הרצון הטוב שמעלה ריח טוב ... לפני ולפנים] כי מחמת שנפש החכם הוא יקר הוא נתכסה לפני ולפנים וכל הנפשות נעשין לבושין אצלה והאדם היושב על הכסא הוא דעתו של החכם כי "גם בלא דעת נפש לא טוב" ויש ארבע חיות בתורה. אריה שבתורה כי התורה נקרא עז "ומה עז מארי" ושור שבתורה זה בחינת: "בי שרים ישרו" ...
ספר המידות - דעת
... קומה מיחדת ובנין מיחד. למשל מין האריה קומתו נבדל ממין הצאן הן בכחו והן בבנין איבריו, [והן בקולו] וכן במין האריה [בעצמו] יש הבדל בין כל אחד ואחד, וכן בכל הנבראים ההבדלים הן כלם רמוזים בתמונת האותיות ובצרופיהם. והזוכה להבין את התורה, יוכל להבין רמיזות כל ... וכל רז לא אניס לה, והיה יודע טבע האריה, והטבע מתנהגת בידיעת התורה, והיא תחת יד הידיעה. [אמר המעתיק: שמעתי מפי מורנו ורבנו הרב רבי נתן, זכר צדיק לברכה, שזה האות ב' שיך לאות א' הקדום לו, ...
הר של אש - מעשה מבעל תפילה
... הפנוי. הר היינו שכל גדול. ואש היינו שהוא שורף את כל מי שמגיע לשם... וראה בהרחבה כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=188 - גשר צר מאוד ועל ההר רבוץ אריה והאריה, כשהוא צריך לאכל הוא הולך ונופל על העדרים ולוקח לו צאן ובהמות ואוכלם האריה הוא שכל מאוד גדול ומפחיד שיש בחלל הפנוי. כי השכל הנקנה לפני שהאדם משיג אותו, הוא בחינת גשר צר מאוד מאוד ומפחיד מאוד מאוד וכולי. והיינו בחינת זה שלא נותנים לשום שכל שבעולם לעבור שם בחלל הפנוי. והצאן והבהמות היינו בני האדם, שהאריה לא נותן לאף אחד לעבור שם... והרועים יודעים מזה, ושומרים מאד את הצאן מפניו הרועים היינו מנהיגי הדור, שהם שומרים על הצאן מרעיתם דהיינו על התלמידים, שלא להתקרב לעניין של החלל הפנוי. אבל האריה אינו משגיח כלל על זה רק כשהוא רוצה לאכל, הוא נופל על העדרים היינו כי באמת, כל בני האדם בעולם מלאים ... מלאים בפגמי אמונה ששורשם בחלל הפנוי כמובא בדברי רבי נחמן מברסלב. והרועים הם מכים ומרעישים עליו היינו שכל המנהיגים מחזקים את כולם באמונה וכולי... אבל האריה אינו שומע זאת כלל רק הוא לוקח לעצמו צאן ובהמות והומה ואוכלם היינו שלמרות כל דיבורי האמונה, עדיין האריה טורף את המון העם בכפירות ואפיקורסות... ואותו ההר של אש הנ"ל אינו נראה כלל היינו כי למרות שהשאלות של ...
סיפורי מעשיות - מעשה יא - מעשה מבן מלך ובן השפחה שנתחלפו
... והומים בקולות משנות שכל החיות והעופות כלם נתנו בקולם האריה היה שואג והלביא הומה בקול אחר והעופות מצפצפים ומקשקשים בקולם וכן כלם ... הדרכים כשהם יוצאים ומתפשטים להלן איזה שעור עומד שם אריה של זהב ואם ילך ויתקרב אצלו איזה אדם אזי יפתח את פיו ויבלענו ולהלן מן אותו האריה מתפשט הדרך עוד להלן יותר וכן בשאר הדרכים, היוצאים מן הכסא הינו שגם ... שום אדם עד שיבוא החכם, שיוכל להתבונן לסדרם כראוי וכן האריה שעומד שם [אצל התפשטות הדרך], צריכין להעמידו כאן וכן כלם וצוה לסדר הכל ...
ספר המידות - ממון
... במקומך ובשמך יקראוך. כד. על ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יורדים לטמיון: על עושקי שכר שכיר וכובשי שכר שכיר ועל שפורקין על מעל צואריהן ונותנין על חבריהן ועל גסות הרוח. כה. שנוי המקום ושנוי השם טובים לפרנסה. כו. אין הגשמים נעצרין אלא על ביטול תרומות ומעשרות ...
סיפורי מעשיות - מעשה יב - מעשה מבעל תפילה / מעשה בבעל תפילה
... רק כך וכך הוא נקרא אריה אנושי וכן כיוצא בזה שאר חיות רעות ... של אש ועל ההר רבוץ אריה והאריה, כשהוא צריך לאכל ... את הצאן מפניו אבל האריה אינו משגיח כלל על זה רק כשהוא ... ומרעישים עליו אבל האריה אינו שומע זאת כלל רק הוא לוקח ... כנ"ל "כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו אשר יקרא עליו מלא ... וכו' הינו בחינת האריה הנ"ל והצפרים הנ"ל עין היטב לעיל ...
חיי מוהר"ן - תקסט - עבודת השם
... תקעט שמעתי איך שספר רבנו זכרונו לברכה לאחד מאנשיו החשובים שבעת היותו בלבוב אז היה שם גם כן הרב הקדוש רבי צבי אריה זכרונו לברכה מאליק. ופעם אחת נסעו שניהם יחד לתוך איזה יער ודברו אז מכל הצדיקים ומה היה עבודתם. ונשא רבנו זכרונו לברכה עיניו למעלה וסים אבל מה הוא ... אני אומר לך שהוא כבר גם עכשו צדיק אות תקפ אמר המעתיק עוד שמעתי מאחד שספר לו האיש שהיה משמש אז את הרב רבי צבי אריה הנ"ל שכשחזר רבי צבי אריה לביתו מהנסיעה להיער הנ"ל אמר אז אני ראיתיו [הינו את רבנו זכרונו לברכה] לפני כמה שנים בהיותו בביתי וגם אז לא היה לי בו שום השגה כלל רק עכשו איני ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נ - כָּל הַפּוֹגֵם בַּבְּרִית, אֵין יָכוֹל לְהִתְפַּלֵּל
... טובה תדשן עצם" וכשעצמות מרגישין מתיקות הדבורים, זה בחינת: "כל עצמותי תאמרנה" ואז אריה נחת ואכל קרבנה כי עצם זה בחינת אריה אבל מי שפגם בבריתו, הוא בבחינת מיין מרירין בבחינת "ולא יכלו לשתות מים ממרה מיין מסאבין, זרע טמא אזי אין יכול להתפלל בבחינת: "כל עצמותי ... הפסוק: "והכלבים עזי נפש" עין שם וזה:הצילה מחרב נפשי ומיד כלב אבל 'הושיעני מפי אריה' הינו כשאריה יאכל קרבני, זה לי לישועה וזהו אצל חרב וכלב כתוב לשון הצלה, ואצל אריה כתיב ישועה. ודע שעזי פנים שיש בדור הן הן הכלבים, כמו שכתוב: "והכלבים עזי נפש" והן עומדין וחולקים על תפילת איש הישראלי שעדין לא תקן בריתו ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0918 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 07:55:24 - wesi2