ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ל
... הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ל ובארץ ישראל היה עוסק בתורה ותפילה ובכל יום כתב בעצמו תורתו והיה מתפאר מאד ואמר שהחלוק בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל כרחוק מזרח ממערב ובכל יום ויום הלכו אליו הגדולים עם הקטנים לשמשו כדי לשמע חכמת תורתו הקדושה והנוראה מאד מאד ...
תורת א"י של רבי נחמן מברסלב. מה עניינה?
... א"י של רבי נחמן מברסלב. מה עניינה? מה שורש ההבדל בין התורה של רבי נחמן מברסלב בארץ ישראל לבין לפני ארץ ישראל? רמז, תורה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. מה הקשר של הדברים? * אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=546 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעט - יש ... למטה ושם למעלה היא רחבה מאד מאד וכל מה שיורדת למטה מתקצרת ויורדת עד שלמטה היא קצרה מאד והיא רק מעט מעט למטה אבל למעלה היא רחבה מאד. והעניין הוא, כי התורה של ארץ ישראל היא מלמעלה למטה והתורה של חו"ל היא מלמטה למעלה. פירוש: התורה של ארץ ישראל נמשכת כולה מהאין סוף, ומצטמצמת לתוך צמצומים קטנים עבור השומעים. אך התורה של חו"ל היא כולה בחינת צמצומים שרודפים להשיג את האין סוף. פירוש: כי ... שדעתו הצטמצמה לטוב ורע. כי טוב ורע הוא כולו צמצום, שבו הרע נפרד מהטוב והטוב נפרד מהרע. שזה נמשך מבחינת אחרי הבריאה שיש שם בחירה בין טוב לרע. לעומת זאת התורה של ארץ ישראל, היא כולה אך ורק טוב ממש, כי היא כולה מנשכת האין סוף, שהוא בחינת לפני הבריאה, ששם הכל טוב והכל רע, כי באין סוף לא שייך רע כלל, כי שורש הרע הוא כולו טוב, ולפני הבריאה היה כולו טוב וכולו אחד. והתורה של חו"ל היא כולה מלמטה למעלה. פירוש: כי כל זמן שאדם לא זוכה להשיג את התורה של ארץ ישראל, ולא זוכה לברר את כוח המדמה שלו בשלמות, הרי שכל התורה שלו היא רק מלמטה למעלה, היינו שכל השגות האלוקות שלו, הן רק מלמטה למעלה. כי למעלה היינו האין סוף. ולמטה היינו בחינת סוף וצמצומים. וכל זמן שאדם לא זוכה להגיע לארץ ישראל ולהכלל באין סוף לגמרי, הרי שכל הדיבורים שלו על האין סוף, הם רק בחינת צפצופים בעלמא, כי המדמה של אותו אדם הוא אינו מבורר מספיק כדי להשיג את ... צפו לדרוש במעשה מרכבה ולא ראו אותה מימיהם, היינו אלו שדורשים במעשה מרכבה למעלה, למרות שהם כל כולם נמצאים למטה ולא ראו אותה מימיהם. אך לעומת זאת, יש את התורה של ארץ ישראל, שהיא כולה אך ורק טוב, ושם כל התורה היא רק מלמעלה למטה. היינו כי הצדיק האמת שזוכה להיכנס לארץ ישראל וזוכה להשיג את התורה של ארץ ישראל, הוא דייקא זוכה להשיג את האין סוף עצמו. ולאחר מכן כל התורות שלו הן מלמעלה למטה, היינו שהוא צריך לצמצם את דעתו האין סופית, כדי להלביש אותה ... ורע, לא מחמת חסרון הצדיק, אלא מחמת חסרון השומע שהצדיק צריך לצמצם את שכלו עבור השומע וכולי. לסיכום: התורה של חו"ל נמשכת מהדעת של אדם הראשון אחרי החטא. והתורה של ארץ ישראל, היא כולה טוב ממש, והיא עניין אחר לגמרי, והיא נמשכת כולה מהדעת של אדם הראשון לפני החטא... וראה גם כאן: ...
לדון לכף זכות - מהו שורש העניין?
... זכות. איך לסלוח וללמד זכות? ועולה גם בקנה אחד עם מ"ש עם רבי נחמן מברסלב שאחרי שהוא חזר מארץ ישראל, הוא אהב גם את מי שעשה לו את כל הרעות שבעולם. וזה גם בחינת מ"ש שצריך לדון את השונאים ולעשות ... לטוב גמור שלא יכפת לה כלל וכלל שום דבר, ויהיה רק טוב בלי שום צד קפידא בעולם זה זכה רק בארץ ישראל שם זכה לזה שנתבטל הכעס בתכלית הביטול וזכה ונעשה טוב ממש, ולא נשאר בו שום צד קפידא בעלמא עד ... טובו היה מפרסם לכל מכיריו כי היה רק כלו טוב בלי שום צד קפדה וכעס כלל רק כלו טוב וזה זכה בארץ ישראל כנ"ל וכבר מבאר בספריו הקדושים תורה על זה שדיקא בארץ ישראל זוכין לבחינת זו שהוא בחינת ארך אפים הפך כעס וחרון אף ושבשביל זה נתאוה משה רבנו לארץ ישראל וכו' כמו שכתוב: "וימהר משה ויקד ארצה" ודרשו רבותינו, זכרונם לברכה 'מה ראה? ארך אפים ראה' וכו' ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כג
... הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כג ובבקר שהוא ערב פסח נסע הקפיטן עם כמה ישמעאלים על הספינה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מ - מִי שֶׁיּוֹדֵעַ מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
... מוהר"ן ח"ב - תורה מ - מי שיודע מארץ ישראל מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל הוא יכול להכיר באחר אם היה אצל צדיק על ראש השנה אם לאו ואם אותו הצדיק הוא גדול במעלה או קטן ואם הוא צדיק אמתי אם לאו או אם הוא בעצמו צדיק כי טעם ארץ ישראל יכולין לציר לפני מי שיודע טעם שכל כי רק מי שהוא איש בור, אי אפשר לו לידע זאת אבל מי שיודע משכל כגון לומדים שמרגישים מעט טעם השכל בפשט וקשיא כדרך הלומדים או חכמים בחכמות אחרות, שמרגישים טעם שכל יכולין להבין טעם ארץ ישראל כי 'אוירא דארץ ישראל מחכים' וטעם החכמה והשכל בודאי יקר מאד אך עקר מעלת קדשת ארץ ישראל הוא רק על ידי השגחת השם יתברך ומחמת שהשם יתברך מסתכל בארץ ישראל תמיד כמו שכתוב: "תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" על ידי זה ארץ ישראל מקדשת ואוירה מחכים כי עינים על שם החכמה כי התפתחות החכמה נקרא בחינת עינים כמו שכתוב: "ותפקחנה עיני שניהם", ופרש רש"י 'על שם החכמה נאמר' ומחמת שעיני ה' בארץ ישראל, שמסתכל בה תמיד על ידי זה 'אוירא דארץ ישראל מחכים' אך מהיכן נמשך ונתעורר זאת אצל השם יתברך דהינו בחינת עינים להשגיח כנ"ל זה נעשה על ידי נשמות ישראל שהשם יתברך מתפאר בהם, בבחינת: "ישראל אשר בך אתפאר" ... שנקראין פאר והתפילין הם בחינת מחין, ונכנסין לפנים ובוקעין בעינים ומזה נעשה השגחת השם יתברך כביכול שעל ידי זה נעשה קדשת ארץ ישראל בחינת אוירא דארץ ישראל מחכים כנ"ל ועל שם זה נקרא ארץ ישראל שמקבלת קדשתה, מבחינת "ישראל אשר בך אתפאר", כנ"ל אך בודאי לא כל העתים שוות בהתקרבות ישראל להשם יתברך כי לפעמים, חס ושלום, יש שנתרחק אחד מהשם יתברך ואזי ... ונתוסף יותר התפארותו יתברך שהוא יתברך מתפאר בעמו ישראל המתקרבים אליו ועל ידי זה ההתפארות נעשין תפילין מחין ומזה נעשה קדשת ארץ ישראל, בחינת 'אוירא דארץ ישראל מחכים' על ידי עיני השגחתו כנ"ל אך מי שיכול לראות זאת ההתפארות שמתפאר השם יתברך בעמו ישראל אזי הוא מקבל בחינת פאר ומחין מן זאת ההתפארות שרואה ונעשין אצלו ... כנ"ל ובוקעין בעינים כנ"ל ואזי נעשין עיניו גם כן בבחינת עיני ה' ואזי בכל מקום שהוא מסתכל ורואה נעשה שם גם כן בחינת אוירא דארץ ישראל מחכים כי עקר קדשת ארץ ישראל הוא רק מבחינת עינים הנ"ל אבל מי הוא זה שיוכל לראות את השם יתברך שיוכל לראות התפארותו יתברך אמנם מי שרואה את הצדיק האמת שהוא מקרב בני אדם לעבודתו יתברך ... גם כן בחינת תפילין מחין כנ"ל ואזי נעשין עיניו גם כן כנ"ל בבחינת עיני ה' ואזי גם בכל מקום שהוא מסתכל, נעשה גם כן בחינת ארץ ישראל בחינת 'אוירא דארץ ישראל מחכים' כי הוא מחכים האויר על ידי הסתכלותו בעיניו הנ"ל שנעשין מן ההתפארות כנ"ל וזה פרוש: "מלך ביפיו תחזינה עיניך" הינו כשתזכה לראות מלך ביפיו, דהינו הצדיק ביפיו ותפארתו דהינו בעת הקבוץ, שאזי הוא יפיו ותפארתו כנ"ל על ידי זה "עיניך תראינה ארץ מרחקים" בחינת ארץ ישראל, בחינת 'אוירא דארץ ישראל מחכים' כי החכמה נקרא מרחקים, כמו שכתוב: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה" הינו שעל ידי זה שתראה את הצדיק ביפיו ותפארתו כנ"ל על ידי זה בכל מקום שתראה בעיניך יהיה נעשה בחינת אוירא דארץ ישראל מחכים כנ"ל וזהו: 'עיניך תראינה ארץ מרחקים' כנ"ל נמצא, מי שיש לו תאוה והשתוקקות לארץ ישראל בפרט מי שטעם טעם האמת של ארץ ישראל כשפוגע ומתועד יחד עם אדם שהיה אצל צדיק אמתי על ראש השנה הוא מחיב להרגיש אז טעם ארץ ישראל כי על ידי זה האיש נעשה גם זה האויר בבחינת ארץ ישראל כנ"ל וראוי שיתעורר לו עתה השתוקקות וגעגועין לארץ ישראל כל אחד לפי בחינתו ועקר הדבר שיהיה באמת ובתמימות. ויש בזה עוד ענינים, כי 'אין אדם מת וחצי תאוותו בידו' נמצא שאין ממלא תאוותו ורצונו בממון לעולם, כי תמיד ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עא - יֵשׁ מחִין שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְיֵשׁ מחִין שֶׁל חוּץ לָאָרֶץ
... מוהר"ן ח"ב - תורה עא - יש מחין של ארץ ישראל ויש מחין של חוץ לארץ דע כי יש מחין של ארץ ישראל ויש מחין של חוץ לארץ וגם המחין של חוץ לארץ הם מקבלים ויונקים גם כן מהמחין של ארץ ישראל כי עקר המח והחכמה היא בארץ ישראל כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה במדרש: 'אין חכמה כחכמת ארץ ישראל' וכו' וכל אחד מישראל יש לו חלק בארץ ישראל וכל אחד כפי חלקו שיש לו בארץ ישראל כן הוא מקבל ויונק מהמחין של ארץ ישראל נמצא שכל המחין הם בחינת מחין של ארץ ישראל כי כלם מקבלים משם כי שם בארץ ישראל עקר המח והחכמה כנ"ל אבל אף על פי כן יש מחין של ... חס ושלום בכבוד השם יתברך אזי על ידי פגם הכבוד של השם יתברך אין יכולין לקבל ולינק מהמחין של ארץ ישראל וכפי הפגם שפוגם בכבוד השם יתברך כמו כן אינו יכול לקבל ולינק מהמחין של ארץ ישראל ואזי נשארין המחין בבחינת מחין של חוץ לארץ ממש ... לארץ אין יכולין להשוות עצמן יחד אבל היה ראוי שלא יהיה מחלקת כי אם בחוץ לארץ ובאמת אנו רואין שגם בארץ ישראל יש מחלקת אך דע, כי אלו המחין של חוץ לארץ שנעשו ... אדם ביותר על ידי זה נתגלה כבודו ביותר כי עקר התגלות הכבוד על ידי בני אדם כנ"ל ודע, כי מחין של ארץ ישראל הם בחינת נעם ומחין של חוץ לארץ הם בחינת חובלים ... שכתוב: "לאחד קראתי נעם ולאחד קראתי חבלים" ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'נעם' 'אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה' 'חבלים' 'אלו תלמידי ... ידי זה נפתחין שבילין דלבא ונעשין כלי לקבל שלהובין דרחימותא שנמשכין מנעם העליון כנ"ל ויש צדקה של ארץ ישראל, ויש צדקה של חוץ לארץ ועקר הוא הצדקה של ארץ ישראל שעל ידה נעשה כלי לקבל מנעם העליון שעל ידי זה ... עוד מלמעלה יותר, כידוע אזי אלו המחין של חוץ לארץ שהם בחינת חובלים הם נופלים גם כן באלו המחין של ארץ ישראל שהם בחינת נעם כדי להתתקן על ידי זה כי אז הוא ... כי עקר פגם וקלקול המחין של חוץ לארץ הוא על ידי פגם הכבוד שעל ידי זה אינם יכולים לינק ממחין של ארץ ישראל ואזי הם בחינת מחין של חוץ לארץ ממש וזהו קלקולם ... ששופע נעם העליון בשביל הולדה כנ"ל אז באים המחין של חוץ לארץ שהם בחינת חובלים ונופלים במחין של ארץ ישראל שהם בחינת נעם כדי להתתקן על ידי זה כנ"ל ... לי בנעימים" 'חבלים', הינו המחין של חוץ לארץ שהם בחינת חובלים הם נופלים בנעימים הינו במחין של ארץ ישראל שהם בחינת נעם כנ"ל כדי להתתקן על ידי זה כנ"ל ... שהם בחינת חובלים שחובלים זה לזה בהלכה, כי אינם יכולים להשוות דעתן יחד כנ"ל הם נופלים במחין של ארץ ישראל שהם בחינת נעם, כדי להתתקן כנ"ל על כן לפעמים כשפוגמים הרבה, חס ושלום אזי אינם יכולין להתתקן אדרבא, גורמים פגם גם להמחין של ארץ ישראל ואזי גם המחין של ארץ ישראל אינם יכולים להשוות עצמן כי נפגמו, חס ושלום על ידי המחין הפגומים של חוץ לארץ, שנפלו לתוכם כנ"ל וזהו בחינת המחלקת שיש בארץ ישראל גם כן וכלל הדברים כי כל הנבראים וכל ההולדות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ט - תְּהמת יְכַסְיֻמוּ
... מהפכת את הטבע ועקר הנסים, הינו עקר התפילה אינו אלא בארץ ישראל כמו שכתוב: "שכן ארץ ורעה אמונה" ואמונה ... שכתוב: "ואמונתך סביבותיך" וזה שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה ארץ ישראל שותה תחלה והגשמים באים מתהומות כמו ... . 'קול התור נשמע בארצנו' לענין גשמים כי עקר הגשמים נשמע בארץ ישראל כי שם התהומות, הינו הנסים, הינו אמונה, תפילה וזה לעמת זה עשה אלהים ומצרים הוא הפך ארץ ישראל, זה לעמת זה כמו שכתוב: "ומצרים נסים לקראתו" שמצרים לעמת ארץ ישראל לעמת הנסים ובשביל זה אין מקום תפילה ... "והיה כצאתי את העיר אפרש כפי" בשביל זה, כשפגם אברהם בארץ ישראל בשעה שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא על ירשת ... אדע" על ידי זה ירדו אבותינו למצרים כי פגם באמונה, הינו ארץ ישראל, בחינת נסים וירד יעקב ובניו למצרים ששם הפך הנסים שזה לעמת זה וירדו דוקא יעקב ובניו כי הוא פגם בארץ ישראל, בחינת תפילה וירדו יעקב ובניו, שהם בחינת ... ועל ידי שעקר התפילה הם יעקב ובניו כנ"ל על ידי זה לא זכה לארץ ישראל, לבחינת תפילה, אלא יעקב ובניו כמו שכתוב: ... לברכה 'אין הגשמים יורדין אלא בשביל אמנה' הינו בחינת ארץ ישראל, שהוא בחינת תפילה, בחינת אמונה והיא שותה ... ופוגמים באמונה שאין מאמינים בהשגחת הבורא יתברך ופוגמים בארץ ישראל, שהוא מקום הנסים כמו שכתוב: "וקול התור נשמע בארצנו" וכמו שאמרו: 'ארץ ישראל שותה תחלה' כי שם התהומות מקום הנסים כמו ... ובנן' הינו יעקב ובניו שהם בחינת תפילה, בחינת נסים, בחינת ארץ ישראל לפי ירידתם ולפי הפגם שפגם בתפילה ובאמונה ובארץ ישראל כן צריך לירד לעמק הגלות של מצרים כמו ...
חיי מוהר"ן - קמז - נסיעתו לארץ ישראל
... מוהר"ן - קמז - נסיעתו לארץ ישראל אות קמז קדם שנסע לארץ ישראל בסמוך שאל לו אחד מפני מה אינו מקרבם ואינו מדבר עמם אמר לו שאין לו עתה דבורים. ואמר שנודע לי עתה על פסוק כי תעבר במים אתך אני איך ... החדושים שאני מחדש בכל עת ובכל רגע. מהו אני ?! רק, מה שהנשמה שלי מחדש אות קמח [גם זה [אמר] קדם ארץ ישראל] אותי צריכים כל העולם לא מבעיא אתם וכמותכם אתם יודעים בעצמכם אלא אפילו אותן הצדיקים שיכולין כבר להתפלל אני יכול להראות להם שאינם ... עוד כמה דברים. אות קמט המגיד מטירהאוויצע הלך חצי פרסה ברגליו במהירות גדול אצלו לקבל פניו כשבא מארץ ישראל והיה סמוך לקאניבלאד כי רבנו זכרונו לברכה נסע דרך שם לביתו וראהו שם איש אחד מאנשי המגיד אצל הגשר סמוך לעיר ונתבהל מאד ואמר לו רבנו ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות יד
... הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות יד ואז באותו העת היתה המלחמה של הצרפת שהלך הצרפת לארץ התוגר למצרים ולארץ ישראל וכיוצא כמפרסם וכאשר נשמע לאנשי סטנבול שהמלחמה הנ"ל מתעוררת, והצרפת הולך ובא על הים אזי לא רצו קהלה קדישא ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות י
... הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות י כלל הדבר כי אלו האנשים ... לברכה, עשה בכונה והניח עצמו לבזות בכל מיני בזיונות ואמר להאיש שהיה עמו שאלו הבזיונות יהיו לו לו טובה גדולה בהליכה ובחזרה כי גדל עצם המניעות הגדולות שהיה לו לבוא לארץ ישראל אי אפשר לשער ולהעריך ולספר ולא היה לו באפשרי לבוא לארץ ישראל כי אם על ידי קטנות זאת כאשר נשמע ... לא היו לו אלו הבזיונות והקטנות לא היה לו באפשרי לבוא לשם בשום אפן ואמר שראה שהוא מכרח לשאר שם בסטנבול דהינו למות שם אך זאת הקטנות והבזיונות הצילו אותו כי קדם שבאין לארץ ישראל וכו' כנ"ל אחר כך צוה רבנו, ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1250 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 07:45:15 - wesi2