ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ספר המידות - בנים
... הסגופים מועילים להולדה. כט. הקוצים מסגלים [מועילים] להולדה. ל. מי שנולד מהול, בידוע שכח המדמה שלו טוב ויפה. ...
חיי מוהר"ן - תקכ - עבודת השם
... שהזהיר מאד לחדש בתורה. ואמר שהוא תקון גדול מאד על העבר. ואמר שאפילו דבור אחד כשזוכין לחדש הוא גם כן טוב מאד כי הוא תקון גדול מאד. גם אמר שהוא טובה לנשמת אבותיו שכבר נסתלקו. ואמר, כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב ואתם רשאים לחדש בתורה. ואמר אתם יכולים להשיג בכח המדמה שלכם מה שאני יכול להשיג בשכל אות תקכב ספר לי מצדיק אחד ממדינת ליטא שקדם מותו הכה באצבע צרדה כדרך העולם שמכין ...
דע שיש חן / שאלת חלום - שיחות הר"ן
... למלכות, דהיינו להסתכל בשכל שיש בכל דבר, שזהו בחינת חן עיי"ש. ועניין החלומות ובירור החלומות, שורשו בבירור כוח המדמה של האדם. כי כוח המדמה שורה על המלכות. וכאשר האדם מסתכל בשכל שבכל דבר, על ידי זה הוא מתקן את המדמה שהוא הדמיון, כי הוא משתמש בשכל, שעל ידו נעשה בירור המדמה וכולי. ועניין החלומות הברורים שמובא שם, הוא עניין אספקלריא מאירה. זהו עניין הנבואה. שהוא כולו תלוי בבירור כוח המדמה. שימוש בשכל = קישור החוכמה למלכות = חן = בירור כוח המדמה = נבואה = אספקלריא מאירה = חלומות צודקים. * בירור כוח המדמה, היינו לראות את הנמשל שיש בכל דבר בעולם. כי כל מה שיש בעולם, הוא רק משל ונמשל על משהו אחר לגמרי. והמדמה היינו הדמיון. דמיון = הכוח שבאמצעותו האדם מדמה דבר לדבר. וכל הצרות של האדם נמשכות מהמדמה, היינו שהוא מדמיין שרע לו וכולי. ובירור כוח המדמה, היינו שהאדם יוצא מכל הדמיונות שלו, ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ח - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר
... זה נתברר ונתתקן בחינת כח המדמה בבחינת: "וביד הנביאים אדמה" כי עקר תקון וברור המדמה הוא כשהוא ביד הנביאים וכשנתתקן המדמה על ידי זה נתתקן האמונה האמתית דקדשה ונתבטל ... כי עקר האמונה תלויה בכח המדמה כי במה שהשכל מבין אין שיך אמונה ועקר אמונה היא ... אזי נשאר רק בבחינת כח המדמה ושם צריכין אמונה נמצא שעקר האמונה היא בבחינת המדמה ועל כן על ידי התפשטות הנבואה שעל ידי זה נתברר ונתתקן המדמה על ידי זה נתתקן האמונה האמתית דקדשה כנ"ל כי יש ... נתתקן ונתברר אצלו בחינת המדמה על ידי בחינת הרוח נבואה של המנהיג כי עקר תקון המדמה הוא על ידי בחינת רוח נבואה כנ"ל ועל ידי תקון המדמה נתתקן ונתברר האמונה הקדושה כנ"ל על כן כל ... ועל ידי זה אדרבא נתקלקל המדמה, ובאים לאמונות כזביות כי עקר תקון האמונה היא ... האמתי שעל ידי זה נתברר המדמה ועל ידי זה נתתקן האמונה כנ"ל אבל בלא בחינת נבואה אין המדמה ברור ומתקן ואזי המדמה מערב ומבלבל את האדם באמונות כזביות וזה בחינת זהמת הנחש כי ערוב ובלבול המדמה, שמערב ומבלבל באמונות כזביות זה בחינת זהמת ... והקוסמים כלם הם על ידי כח המדמה שאינו מברר ומתקן שמערב ומבלבל אותם באמונות ... ועל ידי זה נתברר ונתתקן המדמה אצלם וזכו לאמונה שלמה בה' ועל כן פסקה זהמתן, ... הישרה דקדשה על ידי ברור המדמה, שזכו על ידי רוח נבואה כנ"ל וזה בחינת ה דהששי, ... האמונה שהיא תלויה בכח המדמה שהוא בחינת לילה בחינת חלום לילה שבא על ידי המדמה ועל ידי זה 'להגיד בבקר חסדך' הינו בחינת חסד ... בחינת:"רוח ה' דבר בי" תקון המדמה הוא בבחינת הראה כי שנה ודמיון הוא תלוי בהראה ... לאדם בעת השנה שזה בחינת כח המדמה חדוש העולם בבחינת הראה, זה בחינת "תשלח רוחך ... שנתתקן על ידי תקון כח המדמה שהוא בחינת חג בבחינת "ובמחוגה יתארהו" 'יתארהו' ... תארים ושבחים, שהם בחינת כח המדמה כי כל התארים והשבחים שאנו מדמין אותו יתברך הם בבחינת המדמה כי בפנימיות השכל הוא יתברך מפשט לגמרי מכל ... השבחים והתארים הם בבחינת המדמה ועל כן כשהמדמה מברר ומתקן אז יכולים לסדר שבחים ותארים לו יתברך כי כשאין המדמה מתקן אזי אין יודעים כלל לתאר אותו יתברך, ... השבחים והתארים הם בבחינת המדמה כנ"ל וזה בחינת חג בחינת "ובמחוגה יתארהו" ועל ... בכסא ליום חגנו כי עקר תקון המדמה והאמונה היא על ידי נבואה כנ"ל ועל כן ראש השנה ...
ספר המידות - מוהל
... לידי חלי נופל. ב. אשה שאינה יכולה להתעבר, תביט על הסכין של מילה אחר המילה. ג. המוהל נותן הבנה לנמול בלמוד התורה. ד. מצות מילה יש לה כח שיש לבגדי כהן גדול. ה. מי שנולד מהול, בידוע שכח המדמה שלו טוב ויפה. ו. מי שגומל חסד, שם אשר יקרא יתקים, בשביל זה קדם שיקרא שם ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... על ידי שד כי חלום על ידי מלאך זה בחינת אדם בחינת: "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" 'כדמותנו' זה כח המדמה, שהוא בצלמנו בבחינת מלאך, בחינת חלום על ידי מלאך כי בשעת שנה המח מסתלק ואין נשאר רק בחינת כח המדמה וכשהמחין זכים, אזי גם הכח המדמה שנשאר הוא בבחינת מלאך בחינת: כדמותנו בצלמנו שהכח המדמה הוא בצלמנו, בבחינת מלאך כנ"ל בחינת חלום על ידי מלאך וזה בחינת אדם, כמו ... בבחינת תפילין כנ"ל הינו שאינו מזכך המחין בבחינת תפילין אזי: נמשל כבהמות נדמו הינו אז הכח המדמה בבחינת בהמה בחינת חלום על ידי שד שזה בחינת בהמה כנ"ל וזה אותיות מלאך ראשי ...
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2
... שהוא כשר נמשכת הנגינה שלו מן השתי צפרים חיות טהורות שהשתי צפרים הנ"ל, יונקים מאתר דנביאים ינקין = כי כל אחיזת הרע הוא בבחינת כוח המדמה בלבד ולא בשכל. והנבואה היא כולה עניין של בירור המדמה. ומי שזוכה לברר את המדמה, על ידי זה הוא זוכה לבחינת נבואה, ואז הניגון של העולם הזה שלו הוא כולו בחינת נבואה, שהוא בירור המדמה וכולי. לכך נקרא המנגן חזן מלשון חזון, הינו לשון נבואה כי לוקח ... "אין", תפילה, תפילה במסירות נפש, תורה לשמה ושלא לשמה, לשון הקודש / תרגום / לשונות העכו"ם, טוב ורע, קליפות, פנימי וחיצוני, כוח המדמה, נבואה, למדן, תלמיד חכם, חוכמה עילאה ותתאה, עכו"ם וישראל וכולי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יט - תְּפִלָּה לַחֲבַקּוּק
... הוא רע וכונתו טוב השמטות השיכים לתורה הזאת ובין לומד בספר לשומע מפי החכם יש חלוק גדול ביותר כי ספר הוא רק לזכרון כמו שכתוב: "כתב זאת זכרון בספר" והזכרון הוא בכח המדמה כי גם בהמה יש לה זכרון כמו שאנו רואים שגם בהמה זוכרת שבמקום זה נשכה כלב והיא בורחת משם ועל כן אמרו רבותינו, ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כה - אַחֲוֵי לָן מָנָא דְּלָא שָׁוְיָא לְחַבָּלָא
... ארך ורחב יותר מן הפתח. איתו מרא וסתרו, בנין הפתח והכתל עד שיכנס משחרב בית המקדש, בטל השמיר ונפת צופים ואמנה א. כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל וכשנמשך אחר המדמה זה בחינת שרירות לב שהוא הולך אחר המדמה שבלב וכשיוצא משרירות הלב ומשבר לבו האבן זה בחינת 'שמיר' שעל ידו נכנע האבן ואינו הולך אחר תאוות המדמיות והולך אחר השכל וכל זמן שלא הוציא שכלו אל הפעל שלא השתמש בשכלו עדין אז אצלו השכל בכח אף על פי שכבר שבר המדמה אז נתקומם תכונת שכלו כי 'כשזה קם, זה נופל' אבל השכל עדין בכח ואחר כך כשחוקר בשכלו ומשתמש בו אזי השכל בפעל וזה בחינת 'נפת ... לן מנא דלא שויא לחבלא. ואיתי בודיא ופשטוהו, ולא עיל לתרעא. ואמר לון, איתו מרא וסתרי לפתח עם הכתל פרוש בודיא, זה בדיות הלב מה שבודה מלבו הינו המדמה הנ"ל הינו בחינת שרירות לב הנ"ל כשזה הכח המדמה שבלב גובר ומתפשט על האדם שעולה ממדרגה התחתונה למדרגה עליונה והקלפה הזאת שהיא המדמה לא שויא לנגד עיניה, ההפסד וחבלה שנפסדת כבר מהאיש שהיה במדרגה עליונה ואף על פי כן היא מתגברת אחר כך כנ"ל ולא עיל לתרעא הינו שלא יכול האיש לכנס לשער קדשה שהיא השכל מחמת התגברות המדמה ועצה היעוצה על זה סתירת הפתח שהוא המדמה, שהוא הטומאה כמו: 'הבא לטמא פותחין לו' והוא בחינת: "לפתח חטאת רובץ" וסתירתו על ידי הגונין הנ"ל שהוא גדלת הבורא הנ"ל והם ... שניה [שיך לאות א] זבחי אלהים רוח נשברה ששבירת הדמיון הם הקרבנות וכו' עין שם וזה בחינת סמיכה על הקרבנות כי הקרבנות מביאין מבהמות שהם בחינת כח המדמה כי הבהמה יש לה גם כן כח המדמה וכשאדם הולך אחר המדמה שבלב דהינו אחר תאוותיו חס ושלום שבאין מכח המדמה זהו מעשה בהמה ממש כי גם הבהמה יש לה כח המדמה ועל כן כשאדם חוטא חס ושלום וכל החטאים באין על ידי כח המדמה שמשם נמשכין כל התאוות על כן הוא צריך להביא קרבן מבהמות וצריך לסמך עליו ולהתודות כל חטאיו על הקרבן בשעת הסמיכה ועל ידי זה נמשכין כל החטאים וכל כח המדמה על הבהמה, שהיא בחינת מדמה כנ"ל ושוחטין הבהמה לקרבן ועל ידי זה נכנע ונשבר המדמה [שיך לאות ב' ג'] מבאר שם, שכשאדם נעתק ממדרגה למדרגה אז צריך לו לילך דרך אלו הדמיונות כדי להגיע אל הקדשה ותכף כשעולה ... עלה עוד יותר למעלה וכן למעלה למעלה כי אי אפשר שיהיו שני בני אדם במדרגה אחת כנ"ל אחר שאמר מאמר הנ"ל ושם מכנה וקורא כל תאוות היצר הרע בשם כח המדמה אמר אז צריכין לקרא לו ולכנות לו שם אחר הינו להבעל דבר והיצר הרע צריכין לקרות אותו בשם אחר דהינו שלא לקרותו עוד בשם יצר הרע רק בשם כח המדמה ואמר זאת בדרך שחוק אבל הבנתי שהיה לו בזה כונה שלמה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סא - הַשֵּׁם יִתְבָּרַך הוּא לְמַעְלָה מֵהַזְּמַן
... אנושי אך דע, שעקר הזמן הוא רק מחמת שאין מבינים דהינו מחמת ששכלנו קטן כי כל מה שהשכל גדול ביותר, הזמן נקטן ונתבטל ביותר כי בחלום, שאז השכל נסתלק, ואין לו [אלא] רק [את] כח המדמה אזי ברבע שעה יכולים לעבר כל השבעים שנה כאשר נדמה בחלום, שעובר והולך כמה וכמה זמנים בשעה מעטת מאד ואחר כך כשנתעוררים מהשנה אזי רואים, שכל אלו הזמנים ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0781 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 23:40:27 - wesi2