ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 💎 ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צב - תִּקּוּן לְמִקְרֵה לַיְלָה
תקון למקרה לילה, חס ושלום לומר עשרה קפיטל תהלים כמבאר בספר הראשון [בסימן רה], עין שם הענין כי עשרה קפיטל תהלים הם כנגד עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהלים (פסחים קיז, זוהר אמור דף קא, פינחס דף רכג, תקון יג) (עין רש שוח"ט תהלים ובהמפרש שם), שהם : ברכה, אשרי משכיל וכו' כי עשרה מיני נגינה הנ"ל יש להם כח לבטל כח הקלפה והפגם הנ"ל כי הם הפך הקלפה והפגם הנ"ל כמבאר מזה שם בספר הראשון ודע, כי זה הענין של העשרה מיני נגינה הנ"ל, שהם כנגד פגם הנ"ל הוא מרמז בפסוקים אלו. ברכה "אברך את ה' אשר יעצני אף לילות" וכו' (תהלים ט"ז) אשרי "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה" (שם ל"ב) משכיל "ומה' אשה משכלת" (משלי י"ט) שיר "בלילה שירה עמי" (תהלים מ"ב) נצוח "למנצח אל תשחת" (שם נ"ט) נגון "אזכרה נגינתי בלילה" (שם ע"ז) תפילה "היאכל תפל מבלי מלח" (איוב ו) (עין רש"י שם וע' תיקון מז) הודו "פן תתן לאחרים הודך" (משלי ה) מזמור "הנותן זמירות בלילה" (איוב ל"ה) הללויה "אשה יראת ה' היא תתהלל" (משלי ל"א) והבן היטב רמזים אלו ודע, כי אלו הם העשרה קפיטל שצריכים לאמרם באותו היום שארע לו מקרה בלתי טהור, חס ושלום. "מכתם לדוד" טז "לדוד משכיל" לב "אשרי משכיל אל דל" מא "כאיל תערג" מב "למנצח אל תשחת" נט "למנצח על ידותון" עז "תפילה למשה" צ "הודו לה' קראו בשמו" קה "על נהרות בבל" קלז "הללו אל בקדשו" קן ואלו העשרה קפיטל תהלים הם תקון גדול מאד מאד לענין הנ"ל ומי שזוכה לאמרם באותו היום אין צריך לפחד עוד כלל מפגם הנורא של המקרה, חס ושלום כי בודאי נתתקן על ידי זה ובזכות תקון חטא זה יבוא משיח צדקנו לקבץ נפוצותינו כמו שכתוב (תהלים קמ"ז) : "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס" במהרה בימינו, אמן [חזק נשלם ספר לקוטי מוהר"ו תנינא תהלה לאל עליון אשר שמים וארץ קנה ואלה מוסיף על הראשונים, מה שלקטתי מתוך שיחותיו הקדושים]
תִּקּוּן לְמִקְרֵה לַיְלָה, חַס וְשָׁלוֹם
לוֹמַר עֲשָׂרָה קַפִּיטְל תְּהִלִּים
כַּמְבאָר בַּסֵּפֶר הָרִאשׁוֹן [בְּסִימָן רה], עַיֵּן שָׁם הָעִנְיָן
כִּי עֲשָׂרָה קַפִּיטְל תְּהִלִּים הֵם כְּנֶגֶד עֲשָׂרָה מִינֵי נְגִינָה
שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם סֵפֶר תְּהִלִּים, שֶׁהֵם: בְּרָכָה, אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל וְכוּ'
כִּי עֲשָׂרָה מִינֵי נְגִינָה הַנַּ"ל יֵשׁ לָהֶם כּחַ לְבַטֵּל כּחַ הַקְּלִפָּה וְהַפְּגָם הַנַּ"ל
כִּי הֵם הֶפֶך הַקְּלִפָּה וְהַפְּגָם הַנַּ"ל
כַּמְבאָר מִזֶּה שָׁם בַּסֵּפֶר הָרִאשׁוֹן
וְדַע, כִּי זֶה הָעִנְיָן שֶׁל הָעֲשָׂרָה מִינֵי נְגִינָה הַנַּ"ל, שֶׁהֵם כְּנֶגֶד פְּגָם הַנַּ"ל
הוּא מְרֻמָּז בִּפְסוּקִים אֵלּוּ.
בְּרָכָה "אֲבָרֵך אֶת ה' אֲשֶׁר יְעָצָנִי אַף לֵילוֹת" וְכוּ'
אַשְׁרֵי "אַשְׁרֵי נְשׂוּי פֶּשַׁע כְּסוּי חַטָּאָה"
מַשְׂכִּיל "וּמֵה' אִשָּׁה מַשְׂכָּלֶת"
שִׁיר "בַּלַּיְלָה שִׁירה עִמִּי"
נִצּוּחַ "לַמְנַצֵּחַ אַל תַּשְׁחֵת"
נִגּוּן "אֶזְכְּרָה נְגִינָתִי בַּלָּיְלָה"
תְּפִילָּה "הֲיֵאָכֵל תָּפֵל מִבְּלִי מֶלַח"
הוֹדוּ "פֶּן תִּתֵּן לַאֲחֵרִים הוֹדֶך"
מִזְמוֹר "הַנּוֹתֵן זְמִירוֹת בַּלָּיְלָה"
הַלְלוּיָהּ "אִשָּׁה יִרְאַת ה' הִיא תִתְהַלָּל"
וְהָבֵן הֵיטֵב רְמָזִים אֵלּוּ
וְדַע, כִּי אֵלּוּ הֵם הָעֲשָׂרָה קַפִּיטְל שֶׁצְּרִיכִים לְאָמְרָם
בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁאֵרַע לוֹ מִקְרֶה בִּלְתִּי טָהוֹר, חַס וְשָׁלוֹם.
"מִכְתָּם לְדָוִד" טז
"לְדָוִד מַשְׂכִּיל" לב
"אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל אֶל דָּל" מא
"כְּאַיָּל תַּעֲרג" מב
"לַמְנַצֵּחַ אַל תַּשְׁחֵת" נט
"לַמְנַצֵּחַ עַל יְדוּתוּן" עז
"תְּפִילָּה לְמשֶׁה" צ
"הוֹדוּ לַה' קִרְאוּ בִשְׁמוֹ" קה
"עַל נַהֲרוֹת בָּבֶל" קלז
"הַלְלוּ אֵל בְּקָדְשׁוֹ" קן
וְאֵלּוּ הָעֲשָׂרָה קַפִּיטְל תְּהִלִּים הֵם תִּקּוּן גָּדוֹל מְאד מְאד לָעִנְיָן הַנַּ"ל
וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לְאָמְרָם בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם
אֵין צָרִיך לִפְחֹד עוֹד כְּלָל מִפְּגָם הַנּוֹרָא שֶׁל הַמִּקְרֶה, חַס וְשָׁלוֹם
כִּי בְּוַדַּאי נִתְתַּקֵּן
עַל יְדֵי זֶה וּבִזְכוּת תִּקּוּן חֵטְא זֶה
יָבוֹא מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ לְקַבֵּץ נְפוּצוֹתֵינוּ
כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "בּוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם ה' נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל יְכַנֵּס"
בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ, אָמֵן
[חַזֲּק
נִשְׁלַם סֵפֶר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ו תִּנְיָנָא
תְּהִלָּה לְאֵל עֶלְיוֹן אֲשֶׁר שָׁמַיִם וָאָרֶץ קָנָה
וְאֵלֶּה מוֹסִיף עַל הָרִאשׁוֹנִים, מַה שֶׁלָּקַטְתִּי מִתּוֹך שִׂיחוֹתָיו הַקְּדוֹשִׁים]
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיא - עַל יְדֵי תְּפִלָּה יְכוֹלִין לָבוֹא לַכּל, לְכָל טוּב
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיא - על ידי תפלה יכולין לבוא לכל, לכל טוב אחד שאל אותו בענין הנהגת התקרבות להשם יתברך וצוה לו ללמד וכו' ושאל אותו: הלא איני יכול ללמד השיב לו: על ידי תפילה יכולין לבוא לכל, לכל טוב לתורה ועבודה ולכל הקדשות ולכל העבודות ולכל הטובות שבכל העולמות פעם אחד אמר אם היו מניחין מת לעולם הזה להתפלל בודאי היה מתפלל יפה יפה בכל כחו...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קה - עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְּהִי לִי לִישׁוּעָה
...עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה הנה העולם צריכין רחמים גדולים, הן ברוחניות הן בגשמי וכל אחד מבקש רחמים, ואינו יודע היכן הוא והרחמים הוא לעיני כל, כמו שכתוב: "לא רחוקה היא ולא בשמים" וכו' והנה איתא בזוהר: 'אית רחמים ואית רחמים אית רחמים פשוטים [ר"ל רחמים סתם כמ"ש בזוהר שם וכדלקמן] דזעיר אנפין ואית רחמים גדולים דעתיקא סתימאה' כמו שכתוב: "וברחמים גדולים אקבצך" ואנו צריכין רחמים אך בעוונינו הרבים בדור הזה אין מי שיתפלל כך, שיוכל להמשיך הרחמים מחמת שאין מי...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קכה - וַיּאמֶר משֶׁה אִכְלוּהוּ הַיּוֹם כִּי שַׁבָּת הַיּוֹם לַה'
...ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' וכו' ולמדו רבותינו, זכרונם לברכה . 'מכאן, שחיב לאכל שלש סעדות בשבת כי תלתא "היום" כתיבי' נמצא שעל כל סעדה משלש סעדות כתיב היום לרמז שלא לאכל בסעדה של שבת רק בשביל היום כי לפעמים אוכל בשביל שרעב מאתמול ולפעמים בשביל שלא יהא רעב למחר אך בכל סעדה משלש סעדות של שבת לא יאכל כי אם בשביל היום הינו סעדה זו לא בשביל קדם ולא בשביל אחר כך. [זה הענין לא שמעתי מפיו הקדוש בעצמו, רק מפי אחר שאמר משמו, וכתבתיו כמו ששמעתי. אחר...
חיי מוהר"ן - ת - ענין המחלוקת שעליו
...- ת - ענין המחלוקת שעליו אות ת שיחתו הקדושה של רבנו זכרונו לברכה בענין ההנהגה שמתנהג העולם עכשו כבר היה לעולמים כמה פעמים שהיה העולם מתנהג בדרך זה שהקטנים במעלה היו גדולים וחשובים מאד בעולם ולא היה העולם מתנהג באמת ואף על פי כן היה נמצא אחד שהיה מנח במקום שפל והיה שוחק מכל העולם כלו והוא היה מחיה ומפרנס כל העולם כלו בזכותו. והיה לו שעשועים גדולים בו יתברך והוא היה חי חיים גמורים שנקראים באמת חיים עין לעיל סימן ח'. כי יש כמה מיני חיים כמבאר במקום...
ספר המידות - עונש
ספר המידות - עונש א. לפעמים כשאדם עושה מצוה, והקדוש ברוך הוא מעניש אותו, זה מחמת שלא עשה מצוה כזה, כשבאה לידו. ב. לפעמים דנין את האדם על פיו. ג. לפעמים האדם נהרג, מחמת שהיה יכול להמליץ בעד אחד, ששונאין אותו בחנם. ד. לפעמים האדם נענש, על שפשע במלאכתו, או שנגזר גזרה על אנשי מקומו או על עמו. ה. הקדוש ברוך הוא ממהר להפרע מכפויי טובה על ידי כפויי טובה. ו. מי שכלב נשך אותו, בידוע שקבל לשון הרע, או שספר לשון הרע....
ספר המידות - זיפן
ספר המידות - זיפן חלק א' א. על ידי זיוף בא לענש בית האסורים. ב. על ידי זיוף הוא מתחבר עם המתנגדים....
שיחות הר"ן - אות מד
...שנוהגין לומר קדם יהיו לרצון המתחילין ומסימין באותיות של שמו ואמר שיודע לבאר כל השמות של אותן שעמדו סביבו היכן הם רומזים וביותר מרבי שמעון דבר הרבה שמעון היא צרוף עו"ו מ"ש ולא רצה לבאר באור הדבר ואמר שצרוף הנ"ל זהו ממש כל ענינו ובחינתו של רבי שמעון זה רבי שמעון היה אחד מתלמידיו החשובים ואמר, שאל תטעה אם אמר לך היכן אתה מרמז, שגם אדם אחר ששמו כשמך אחיזתו גם כן שם אל תאמר כן ומכלל דבריו הבנו שכל אחד כפי ענינו ומדרגתו ובחינתו כן יש לו איזה צרוף ורמז...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ו
...לו להניח אותם מי יפרנסם והשיב כך: את תסעי למחתנך אחותך הגדולה יקח אחד אותה להיות בביתו משרתת קטנה שקורין ניאנקע אחותך הקטנה יקח אחד אותה לביתו מצד רחמנות ואמך תהיה משרתת קעכין וכל מה שבביתי אמכר הכל על הוצאת הדרך וכאשר שמעו זאת בני ביתו געו כלם בבכיה ובכו כמה ימים ולא היה לו שום רחמנות עליהם ואמר כי לא סגי בלאו הכי יהיה איך שיהיה הוא יסע בודאי כי רבו כבר הוא שם ומעוטא בתר רבא אזלא ואמר:אני רוצה לנסע לארץ ישראל ואני יודע גדל המניעות והעכובים שיהיו...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסט - מִדִּירַת הַצַּדִּיק נִכָּר מַעֲשֵׂה הַדּוֹר
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסט - מדירת הצדיק נכר מעשה הדור [לשון רבנו, זכרונו לברכה] מדירת הצדיק נכר מעשה הדור וסימן לדבר, והיא יושבת תחת תמר ואמרו חכמינו, זכרונם לברכה: 'מה תמר אין לו אלא לב אחד אף ישראל כן'. [עד כאן לשונו, זכרונו לברכה]...
שיחות הר"ן - אות קע - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'
שיחות הר"ן - אות קע - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה' פעם אחת שאלתי אותו מדוע כמה יראים התיגעו בעבודת ה' הרבה מאד ואף על פי כן לא הגיעו למדרגת הצדיקים הגדולים השיב בפשיטות מסתמא לא התיגעו כל כך ואמר בזה הלשון מן הסתם האבן זייא ניט גיהאריוועט כי הכלל, שעקר הוא היגיעה והכל לפי רב המעשה...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0469 שניות - עכשיו 28_01_2021 השעה 14:05:29 - wesi2