ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 💎 ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צב - תִּקּוּן לְמִקְרֵה לַיְלָה
תקון למקרה לילה, חס ושלום לומר עשרה קפיטל תהלים כמבאר בספר הראשון [בסימן רה], עין שם הענין כי עשרה קפיטל תהלים הם כנגד עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהלים (פסחים קיז, זוהר אמור דף קא, פינחס דף רכג, תקון יג) (עין רש שוח"ט תהלים ובהמפרש שם), שהם : ברכה, אשרי משכיל וכו' כי עשרה מיני נגינה הנ"ל יש להם כח לבטל כח הקלפה והפגם הנ"ל כי הם הפך הקלפה והפגם הנ"ל כמבאר מזה שם בספר הראשון ודע, כי זה הענין של העשרה מיני נגינה הנ"ל, שהם כנגד פגם הנ"ל הוא מרמז בפסוקים אלו. ברכה "אברך את ה' אשר יעצני אף לילות" וכו' (תהלים ט"ז) אשרי "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה" (שם ל"ב) משכיל "ומה' אשה משכלת" (משלי י"ט) שיר "בלילה שירה עמי" (תהלים מ"ב) נצוח "למנצח אל תשחת" (שם נ"ט) נגון "אזכרה נגינתי בלילה" (שם ע"ז) תפילה "היאכל תפל מבלי מלח" (איוב ו) (עין רש"י שם וע' תיקון מז) הודו "פן תתן לאחרים הודך" (משלי ה) מזמור "הנותן זמירות בלילה" (איוב ל"ה) הללויה "אשה יראת ה' היא תתהלל" (משלי ל"א) והבן היטב רמזים אלו ודע, כי אלו הם העשרה קפיטל שצריכים לאמרם באותו היום שארע לו מקרה בלתי טהור, חס ושלום. "מכתם לדוד" טז "לדוד משכיל" לב "אשרי משכיל אל דל" מא "כאיל תערג" מב "למנצח אל תשחת" נט "למנצח על ידותון" עז "תפילה למשה" צ "הודו לה' קראו בשמו" קה "על נהרות בבל" קלז "הללו אל בקדשו" קן ואלו העשרה קפיטל תהלים הם תקון גדול מאד מאד לענין הנ"ל ומי שזוכה לאמרם באותו היום אין צריך לפחד עוד כלל מפגם הנורא של המקרה, חס ושלום כי בודאי נתתקן על ידי זה ובזכות תקון חטא זה יבוא משיח צדקנו לקבץ נפוצותינו כמו שכתוב (תהלים קמ"ז) : "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס" במהרה בימינו, אמן [חזק נשלם ספר לקוטי מוהר"ו תנינא תהלה לאל עליון אשר שמים וארץ קנה ואלה מוסיף על הראשונים, מה שלקטתי מתוך שיחותיו הקדושים]
תִּקּוּן לְמִקְרֵה לַיְלָה, חַס וְשָׁלוֹם
לוֹמַר עֲשָׂרָה קַפִּיטְל תְּהִלִּים
כַּמְבאָר בַּסֵּפֶר הָרִאשׁוֹן [בְּסִימָן רה], עַיֵּן שָׁם הָעִנְיָן
כִּי עֲשָׂרָה קַפִּיטְל תְּהִלִּים הֵם כְּנֶגֶד עֲשָׂרָה מִינֵי נְגִינָה
שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם סֵפֶר תְּהִלִּים, שֶׁהֵם: בְּרָכָה, אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל וְכוּ'
כִּי עֲשָׂרָה מִינֵי נְגִינָה הַנַּ"ל יֵשׁ לָהֶם כּחַ לְבַטֵּל כּחַ הַקְּלִפָּה וְהַפְּגָם הַנַּ"ל
כִּי הֵם הֶפֶך הַקְּלִפָּה וְהַפְּגָם הַנַּ"ל
כַּמְבאָר מִזֶּה שָׁם בַּסֵּפֶר הָרִאשׁוֹן
וְדַע, כִּי זֶה הָעִנְיָן שֶׁל הָעֲשָׂרָה מִינֵי נְגִינָה הַנַּ"ל, שֶׁהֵם כְּנֶגֶד פְּגָם הַנַּ"ל
הוּא מְרֻמָּז בִּפְסוּקִים אֵלּוּ.
בְּרָכָה "אֲבָרֵך אֶת ה' אֲשֶׁר יְעָצָנִי אַף לֵילוֹת" וְכוּ'
אַשְׁרֵי "אַשְׁרֵי נְשׂוּי פֶּשַׁע כְּסוּי חַטָּאָה"
מַשְׂכִּיל "וּמֵה' אִשָּׁה מַשְׂכָּלֶת"
שִׁיר "בַּלַּיְלָה שִׁירה עִמִּי"
נִצּוּחַ "לַמְנַצֵּחַ אַל תַּשְׁחֵת"
נִגּוּן "אֶזְכְּרָה נְגִינָתִי בַּלָּיְלָה"
תְּפִילָּה "הֲיֵאָכֵל תָּפֵל מִבְּלִי מֶלַח"
הוֹדוּ "פֶּן תִּתֵּן לַאֲחֵרִים הוֹדֶך"
מִזְמוֹר "הַנּוֹתֵן זְמִירוֹת בַּלָּיְלָה"
הַלְלוּיָהּ "אִשָּׁה יִרְאַת ה' הִיא תִתְהַלָּל"
וְהָבֵן הֵיטֵב רְמָזִים אֵלּוּ
וְדַע, כִּי אֵלּוּ הֵם הָעֲשָׂרָה קַפִּיטְל שֶׁצְּרִיכִים לְאָמְרָם
בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁאֵרַע לוֹ מִקְרֶה בִּלְתִּי טָהוֹר, חַס וְשָׁלוֹם.
"מִכְתָּם לְדָוִד" טז
"לְדָוִד מַשְׂכִּיל" לב
"אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל אֶל דָּל" מא
"כְּאַיָּל תַּעֲרג" מב
"לַמְנַצֵּחַ אַל תַּשְׁחֵת" נט
"לַמְנַצֵּחַ עַל יְדוּתוּן" עז
"תְּפִילָּה לְמשֶׁה" צ
"הוֹדוּ לַה' קִרְאוּ בִשְׁמוֹ" קה
"עַל נַהֲרוֹת בָּבֶל" קלז
"הַלְלוּ אֵל בְּקָדְשׁוֹ" קן
וְאֵלּוּ הָעֲשָׂרָה קַפִּיטְל תְּהִלִּים הֵם תִּקּוּן גָּדוֹל מְאד מְאד לָעִנְיָן הַנַּ"ל
וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לְאָמְרָם בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם
אֵין צָרִיך לִפְחֹד עוֹד כְּלָל מִפְּגָם הַנּוֹרָא שֶׁל הַמִּקְרֶה, חַס וְשָׁלוֹם
כִּי בְּוַדַּאי נִתְתַּקֵּן
עַל יְדֵי זֶה וּבִזְכוּת תִּקּוּן חֵטְא זֶה
יָבוֹא מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ לְקַבֵּץ נְפוּצוֹתֵינוּ
כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "בּוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם ה' נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל יְכַנֵּס"
בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ, אָמֵן
[חַזֲּק
נִשְׁלַם סֵפֶר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ו תִּנְיָנָא
תְּהִלָּה לְאֵל עֶלְיוֹן אֲשֶׁר שָׁמַיִם וָאָרֶץ קָנָה
וְאֵלֶּה מוֹסִיף עַל הָרִאשׁוֹנִים, מַה שֶׁלָּקַטְתִּי מִתּוֹך שִׂיחוֹתָיו הַקְּדוֹשִׁים]
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלז - עִקַּר הַנִּגּוּן וְהַכְּלֵי שִׁיר, הֵבִיא לֵוִי לָעוֹלָם
...לוי לעולם עקר הנגון והכלי שיר, הביא לוי לעולם כמובא בזוהר שעקר הנגון מסטרא דלואי וזה שאמרה לאה: "הפעם ילוה אישי אלי" שעתה הפעם שנולד לוי שעל ידו בא בחינת הנגון וכלי שיר לעולם 'הפעם ילוה אישי אלי' בודאי כי התחברות שני דברים הוא על ידי נגון וכלי שיר, והבן וזה בחינת כלי זמר שמנגנין על חתנה שרים רדפוני חנם ראשי תבות רחש [זה הענין הם דברי צחות שאמר על עצמו שהיו נוהגין לתן לו רחש המגיע להרב ופעם אחת עמדנו לפניו בעת שהיה חתנה בעיר ואמר אז ענין הנ"ל מענין...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צה - כְּשֶׁפַּרְנְסֵי הַדּוֹר וּמַנְהִיגֵי הַדּוֹר נִתְגָּאִים
...- תורה צה - כשפרנסי הדור ומנהיגי הדור נתגאים [לשון רבנו ז"ל] כשפרנסי הדור ומנהיגי הדור נתגאים אזי הקדוש ברוך הוא מקים עליהם בני אדם שיחלוקו וידברו עליהם כדי שלא יזוחו דעתם עליהם כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה: 'אין ממנים פרנס על הצבור אלא אם כן קפה של שרצים תלוי מאחריו' וזה פרוש: סוד שמובא ב"עץ החיים 'אחורים דמ"ה, תסיר מ"ה נשאר פ"ה' פרוש, על ידי קפה של שרצים שתלוי מאחוריו על ידי זה מחזיק את עצמו בבחינת מה ואפס ואין וכשמסיר ממנו מה, שאין מחזיק את...
שיחות הר"ן - אות רסו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
...רבי נחמן אמר: שיש צדיקים שהם גדולים בתורה ובקיאים בספרים הרבה ובדרשות רבותינו זכרונם לברכה ומחמת זה דיקא אינם יכולים לחדש בתורה מחמת שהם בקיאים מאד כי כשמתחיל לומר תורה ורוצה לחדש איזה דבר מבלבל אותם בקיאותם הגדולה ומתחילים לומר מיד הקדמות הרבה ודברים הרבה מה שיודעים מספרים ומחמת זה נתבלבל דבריהם ואינם יכולים להוציא לאור איזה חדוש נאה ותפס אז לדגמא גדול אחד בדורו שלא היה יכול לומר תורה מחמת זה והמובן מדבריו היה כי כשרוצין לחדש חדושין צריכין לצמצם...
ספר המידות - שלום
...רדיפת שלום זוכין לכבוד בעולם הזה ולחיים בעולם הבא. ג. כל שהוא מפני דרכי שלום אין בו משום "מדבר שקר תרחק". ד. בני אדם הכופים לצדקה, על ידם שלום המלכות נתוסף. ה. על ידי רדיפת שלום בא לבטחון. ו. שלום בא על ידי אמת. ז. בנין ירושלים תלוי בשלום. ח. על ידי שלום באים בשורות טובות. ט. כשיש מוסר, יש שלום. י. על ידי למוד תינוקות בבית רבן נתרבה שלום. יא. עכירת המים הוא סימן שאין שלום. יב. כשאין שלום, התפילות אינם מתקבלים. יג. על ידי שלום זוכין להתגלות אליהו...
אהבה שבדעת שאינה תלויה בדבר
...כי קיימת אהבה שבדעת, שהיא האהבה של השי"ת לעם ישראל כפי שהיא היתה לפני בריאת העולם. ובפשיטות הרעיון הוא כי כאשר האדם נכלל בבחינת לפני הבריאה, על ידי זה הוא זוכה לאהבה הזאת שהיא אינה תלויה בדבר. והאהבה הזאת שבדעת היא בחינת מחוייב המציאות, והיא נצחית והיא מעל הזמן, והיא לא משתנה, ואין בה שום רע, והיא לא תלויה בשום סיבה משום שהיא קודמת לבריאת הסיבות וכולי. ומצו"ב מאמר מהעניין הנ"ל www.eip.co.il/?key=339 - אהבה עצמית אמיתית. איך להגיע אליה? והרעיון שלו...
שבחי הר"ן - אות ו
שבחי הר"ן - אות ו והיה רגיל להתחיל בכל פעם מחדש דהינו כשנפל ממדרגתו לפעמים לא היה מיאש עצמו בשביל זה רק אמר שיתחיל מחדש כאלו לא התחיל עדין כלל לכנס בעבודתו יתברך רק עתה הוא מתחיל מחדש וכן בכל פעם ופעם תמיד היה רגיל להתחיל מחדש והיה לו כמה התחלות ביום אחד שגם ביום אחד לפעמים נפל מעבודתו והיה מתחיל מחדש וכן כמה פעמים ביום אחד...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיא - עַל יְדֵי תְּפִלָּה יְכוֹלִין לָבוֹא לַכּל, לְכָל טוּב
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיא - על ידי תפלה יכולין לבוא לכל, לכל טוב אחד שאל אותו בענין הנהגת התקרבות להשם יתברך וצוה לו ללמד וכו' ושאל אותו: הלא איני יכול ללמד השיב לו: על ידי תפילה יכולין לבוא לכל, לכל טוב לתורה ועבודה ולכל הקדשות ולכל העבודות ולכל הטובות שבכל העולמות פעם אחד אמר אם היו מניחין מת לעולם הזה להתפלל בודאי היה מתפלל יפה יפה בכל כחו...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כט - כְּשֶׁאֵרַע שְׁאֵלָה בְּבֵית הָאָדָם עַל יְדֵי תַּעֲרבֶת אִסּוּר בְּהֶתֵּר
...שאלה בבית האדם על ידי תערבת אסור בהתר ואין בהתר כדי לבטל את האסור בזה מראין לו, שפגם באיזהו יחוד של מעלה כי כל היחודים והזווגים הם בחינת ביטול אסור וזה בחינת 'ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות' נמצא שמאסור נעשה התר כי בתחלה היא ארוסה, ואז היא אסורה ואחר כך נעשית התר בנשואין ועל כן גם בזווג התחתון של זה העולם נאמר: "אלהים מושיב יחידים ביתה", הינו זווגים כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה, זה הפסוק לענין זווגים אזי: "מוציא אסירים בכושרות" הינו...
שיחות הר"ן - אות רמג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
שיחות הר"ן - אות רמג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן צוה לאחד שהיה אצלו חולה בתוך ביתו שיקום קדם אור היום ויאמר שיר השירים כלו ואמר: שכל הרפואות שבעולם כלם כלולים בשיר השירים וכן היה שתכף היה שנוי להחולה וחזר לאיתנו...
חיי מוהר"ן - קצה - נסיעתו וישיבתו באומן
...מוהר"ן - קצה - נסיעתו וישיבתו באומן אות קצה פה אומין יום ששי ערב שבת קדש פרשת בחקתי זה שני שבועות שבא לכאן ועדין היה עומד בבית רנ"נ היה מספר ומשיח עמי מענין יראת השם ואם אני בוכה לפרקים וכו'. ענה ואמר: הנה אנחנו עתה אצל הקצה והסוף של ישראל במקום שגבול ישראל כלה כי לכל דבר יש קץ וסוף [פרוש, ואם כן גם לנו ישראל עם קדוש יש איזה סוף גם כן הינו שיש מקום ששם מסים קדשת ישראל, שמשם ולהלאה אין מתפשט קדשת ישראל ובזה המקום היו רחוקים מאד מהשם יתברך ועל כן אמר...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0313 שניות - עכשיו 11_12_2023 השעה 01:49:42 - wesi2