ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 💎 ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - רב לכם סוב את ההר פנו לכם צפונה
[הוספות לתורות מכתב יד רבנו ז"ל] רב לכם סוב את ההר פנו לכם צפונה הנה הגדלות מפיל את האדם ומשפילו הן בגשמיות והן ברוחניות כי איש ישראל אם הוא דבוק בהשי"ת ובאמונתו הקדושה אזי אינו יכול לשלוט עליו שום דין ולא יהי' לו שום נפילה כי מי יוכל ליגע בו באשר הוא קרוב אל המלך ובאיזה מקום אשר הוא חונה שם הר אלהים וממשלת הקב"ה עליו אבל אם הוא נופל מאמונה היינו שנפל בגדלות ואזי הוא מובדל מהקב"ה ואז אין אני והוא יכולין לדור במקום אחד ואז כל הדינין שורין עליו ומאין בא לו הגדלות מחמת שהוא לומד או מתפלל בפניה ומחמת זה בא לידי גדלות ואיתא בזוה"ק כד בר נש נפיל מאמונה כדין כל דינין מתנוצצין ומתלהטין ביה כי הם תמיד מצפים מתי יפול מאמונה כי תיכף ומיד שנפל מאמונה בא לידי כפירה וזה נקרא בחי' ערב שמערבב האמונה ואזי דינין שורין עליו כי נטו צללי ערב וכבר נודע שההר נקרא אמונה כי ההר נקרא ירושלים כ"ש ההר הטוב הזה והלבנון ופירש"י ההר הטוב זה ירושלים והלבנון זה ביהמ"ק וירושלים נקרא אמונה כ"ש קריה נאמנה וע"כ כשנפל מאמונה הנקרא ירושלים ובא לידי כפירה זה נקרא מחריבי ירושלים וכמ"ש שוטטו בחוצות ירושלים ובקשו איש אמונה א"כ כשנופל מהאמונה נקרא מחריבי ירושלים מחמת הפרדתו מהשי"ת ובאים ישראל בגלות כי השי"ת נתן מתנה לישראל שנקראו עליון וכ"ש ולתתך עליון על כל גויי הארץ וכשחרבה ירושלים אזי בחי' עליון בגוים וזהו שכתוב בהנחל עליון גוים דהיינו שבחי' עליון בגוים מחמת שנתפרדו מהקב"ה זהו בהפרידו בני אדם שבני אדם הנפרדים מהשי"ת מחמת הגדלות והפניה שלמד בה ועי"ז חרבה ירושלים אזי אותו בחי' עליון בגוים כי האמונה האמיתי אם הוא באמת אזי משפעת שפע ברכה וכל טוב מהשי"ת על ישראל וגם אם הוא מאמין באמונה שלימה בהשי"ת אזי ירא מהשי"ת יראה ואז אינו יכול ליפול מהאמונה כי האמונה היא למטה וכשהיא בשלימותה אזי נשפעים ממנה כל ההשפעות והברכות כ"ש איש אמונה רב ברכות וג"כ נקרא שדה כי כמו השדה שגדילה בה כל התבואות ונלקטין בה כל הפירות כן ע"י האמונה הזאת כל הטוב ויעקב נקרא ג"כ שדה כ"ש ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' ויתן לך וכו' וכל הדינין מתבטלין אבל כשהוא נופל מהאמונה ובא לידי כפירה נקרא מחריבי ירושלים וכל הדינין שורין עליו וזהו ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב יצחק הוא בחי' דין היינו אימתי דינין שורין באותה בחי' הנקרא שדה לפנות ערב דהיינו כשמערבב האמונה ובא לכפירה אז הוא נקרא מחריבי ירושלים ובמה יוכל לתקן זאת ע"י בינה דהיינו כשההתבוננות בגדלות הבורא ית' וזהו חדשים לבקרים רבה אמונתיך דהיינו כשעומד בזריזות בבוקר לעבודת בוראו ביראה ופחד לשמו הגדול ית' אשר בהיותו מתבונן בבוקר שהחזיר לו במידת טובו את נשמתו הנמסרת תמיד בכל יום אזי נופל עליו היראה ופחד משמו הגדול ית' ואז נתרחבה ונתרבה האמונה וזה חדשים לבקרים רבה אמונתיך שנתרחבה ונתרבה האמונה וזהו הנקרא סוד העיבור כעצמים בבטן המליאה ואז אינו יכול ליפול ולבא לידי גדלות כי אז נתרבה ונתרחבה האמונה הק' הנקרא ירושלים ואז ע"י ההתבוננות הזה נעשה ממחריבי ירושלים בנין ירושלים ולעתיד לבוא בב"א אז ימלא הארץ דיעה ואז יהי' בנין ירושלים בכולו ולע"ע בהתבוננות זה נעשה בנין בחי' ירושלים של כאו"א מזאת הבחינה הנקרא אחד וזאת הבחי' נקרא עוה"ב כי לעתיד לבא ב"ב אז יהי' דיעה שלימה וגם כי זה נקרא סוד העיבור דבר אשר לא הי' מקודם ועוה"ב נקרא שבת וגם בשבת נפתחין שערי בינה להתבונן האדם בעצמו היכן המקום אשר הוא עומד כי בחול משוקע בטרדות ואינו יכול להתבונן היטב הדק אבל אם יש לו בחי' שבת דהיינו בחי' עוה"ב דהיינו בחי' התבוננות היכן המקום שעומד שם שלא יהי' עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס דהיינו שאינו מבין המקום שהוא עומד כי לפעמים עומד במדרגה הפחותה שבכולם ונדמה לו שעומד במקום גדול אבל כשיש לו בחי' שבת היינו שיתבונן בעצמו היכן הוא עומד אזי אינו נופל בגדלות ואינו מבקש שכר פנחס ובשביל זה נקרא בחי' שבת כי בשבת יכול להתבונן בעצמו וגם איתא בזוה"ק שבת שין בת תלת גוונין דעינא ובת עין בחי' עיני השכל נמצא שבת נקרא עין לראות וזה שאמר משה ראו כי ה' נתן לכם את השבת דהיינו כשיש לכם בחי' שבת אז תראו ותתבוננו היטב היכן המקום שאתם שם שלא תהיו עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס על כן שבו איש תחתיו היינו כאו"א יחשב בעיני עצמו ללא כלום היינו שיחשוב בעיני עצמו במדרגה הפחותה שהוא תחת מדריגתו ואם אין אתה יכול לבא לידי ענוה זו עכ"פ אל יצא איש ממקומו היינו שלא יהא עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס וזה רב לכם סוב את ההר דהיינו הגדלות שבכם הסובב את האמונה הנקרא הר כנ"ל ובשביל זה שורין דינין עליכם ומה תקנתו, פנו לכם צפונה היינו שתפנו לכם אל לבבכם בחי' צפונה דבר הצפון בחי' שבת בחי' עוה"ב דהיינו התבוננות ואז יהי' נקרא בנין ירושלים אמן ואמן
[הוספות לתורות מכתב יד רבנו ז"ל]
רב לכם סוב את ההר פנו לכם צפונה
הנה הגדלות מפיל את האדם ומשפילו
הן בגשמיות והן ברוחניות
כי איש ישראל אם הוא דבוק בהשי"ת ובאמונתו הקדושה
אזי אינו יכול לשלוט עליו שום דין
ולא יהי' לו שום נפילה
כי מי יוכל ליגע בו
באשר הוא קרוב אל המלך
ובאיזה מקום אשר הוא חונה שם הר אלהִים
וממשלת הקב"ה עליו
אבל אם הוא נופל מאמונה
היינו שנפל בגדלות
ואזי הוא מובדל מהקב"ה
ואז אין אני והוא יכולין לדור במקום אחד
ואז כל הדינין שורין עליו
ומאין בא לו הגדלות
מחמת שהוא לומד או מתפלל בפניה
ומחמת זה בא לידי גדלות
ואיתא בזוה"ק כד בר נש נפיל מאמונה
כדין כל דינין מתנוצצין ומתלהטין ביה
כי הם תמיד מצפים מתי יפול מאמונה
כי תיכף ומיד שנפל מאמונה בא לידי כפירה
וזה נקרא בחי' ערב שמערבב האמונה
ואזי דינין שורין עליו
כי נטו צללי ערב
וכבר נודע שההר נקרא אמונה
כי ההר נקרא ירושלים כ"ש ההר הטוב הזה והלבנון
ופירש"י ההר הטוב זה ירושלים
והלבנון זה ביהמ"ק
וירושלים נקרא אמונה כ"ש קריה נאמנה
וע"כ כשנפל מאמונה הנקרא ירושלים
ובא לידי כפירה
זה נקרא מחריבי ירושלים
וכמ"ש שוטטו בחוצות ירושלים ובקשו איש אמונה
א"כ כשנופל מהאמונה נקרא מחריבי ירושלים
מחמת הפרדתו מהשי"ת
ובאים ישראל בגלות
כי השי"ת נתן מתנה לישראל שנקראו עליון
וכ"ש ולתתך עליון על כל גויי הארץ
וכשחרבה ירושלים
אזי בחי' עליון בגוים
וזהו שכתוב בהנחל עליון גוים
דהיינו שבחי' עליון בגוים
מחמת שנתפרדו מהקב"ה
זהו בהפרידו בני אדם
שבני אדם הנפרדים מהשי"ת
מחמת הגדלות והפניה שלמד בה
ועי"ז חרבה ירושלים
אזי אותו בחי' עליון בגוים
כי האמונה האמיתי
אם הוא באמת
אזי משפעת שפע ברכה וכל טוב מהשי"ת על ישראל
וגם אם הוא מאמין באמונה שלימה בהשי"ת
אזי ירא מהשי"ת יראה
ואז אינו יכול ליפול מהאמונה
כי האמונה היא למטה
וכשהיא בשלימותה אזי נשפעים ממנה כל ההשפעות והברכות
כ"ש איש אמונה רב ברכות
וג"כ נקרא שדה
כי כמו השדה שגדילה בה כל התבואות ונלקטין בה כל הפירות
כן ע"י האמונה הזאת כל הטוב
ויעקב נקרא ג"כ שדה
כ"ש ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' ויתן לך וכו'
וכל הדינין מתבטלין
אבל כשהוא נופל מהאמונה ובא לידי כפירה
נקרא מחריבי ירושלים
וכל הדינין שורין עליו
וזהו ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב
יצחק הוא בחי' דין
היינו אימתי דינין שורין באותה בחי' הנקרא שדה
לפנות ערב
דהיינו כשמערבב האמונה ובא לכפירה
אז הוא נקרא מחריבי ירושלים
ובמה יוכל לתקן זאת
ע"י בינה
דהיינו כשההתבוננות בגדלות הבורא ית'
וזהו חדשים לבקרים רבה אמונתיך
דהיינו כשעומד בזריזות בבוקר לעבודת בוראו
ביראה ופחד לשמו הגדול ית'
אשר בהיותו מתבונן בבוקר
שהחזיר לו במידת טובו את נשמתו הנמסרת תמיד בכל יום
אזי נופל עליו היראה ופחד משמו הגדול ית'
ואז נתרחבה ונתרבה האמונה
וזה חדשים לבקרים רבה אמונתיך
שנתרחבה ונתרבה האמונה
וזהו הנקרא סוד העיבור כעצמים בבטן המליאה
ואז אינו יכול ליפול ולבא לידי גדלות
כי אז נתרבה ונתרחבה האמונה הק' הנקרא ירושלים
ואז ע"י ההתבוננות הזה נעשה ממחריבי ירושלים בנין ירושלים
ולעתיד לבוא בב"א
אז ימלא הארץ דיעה ואז יהי' בנין ירושלים בכולו
ולע"ע בהתבוננות זה
נעשה בנין בחי' ירושלים של כאו"א מזאת הבחינה הנקרא אחד
וזאת הבחי' נקרא עוה"ב
כי לעתיד לבא ב"ב אז יהי' דיעה שלימה
וגם כי זה נקרא סוד העיבור
דבר אשר לא הי' מקודם
ועוה"ב נקרא שבת
וגם בשבת נפתחין שערי בינה
להתבונן האדם בעצמו היכן המקום אשר הוא עומד
כי בחול משוקע בטרדות ואינו יכול להתבונן היטב הדק
אבל אם יש לו בחי' שבת
דהיינו בחי' עוה"ב דהיינו בחי' התבוננות היכן המקום שעומד שם
שלא יהי' עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס
דהיינו שאינו מבין המקום שהוא עומד
כי לפעמים עומד במדרגה הפחותה שבכולם
ונדמה לו שעומד במקום גדול
אבל כשיש לו בחי' שבת
היינו שיתבונן בעצמו היכן הוא עומד
אזי אינו נופל בגדלות ואינו מבקש שכר פנחס
ובשביל זה נקרא בחי' שבת
כי בשבת יכול להתבונן בעצמו
וגם איתא בזוה"ק שבת שין בת
תלת גוונין דעינא ובת עין
בחי' עיני השכל
נמצא שבת נקרא עין לראות
וזה שאמר משה ראו כי ה' נתן לכם את השבת
דהיינו כשיש לכם בחי' שבת
אז תראו ותתבוננו היטב היכן המקום שאתם שם
שלא תהיו עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס
על כן שבו איש תחתיו
היינו כאו"א יחשב בעיני עצמו ללא כלום
היינו שיחשוב בעיני עצמו במדרגה הפחותה
שהוא תחת מדריגתו
ואם אין אתה יכול לבא לידי ענוה זו
עכ"פ אל יצא איש ממקומו
היינו שלא יהא עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס
וזה רב לכם סוב את ההר
דהיינו הגדלות שבכם
הסובב את האמונה הנקרא הר כנ"ל
ובשביל זה שורין דינין עליכם
ומה תקנתו, פנו לכם צפונה
היינו שתפנו לכם אל לבבכם בחי' צפונה
דבר הצפון
בחי' שבת בחי' עוה"ב
דהיינו התבוננות
ואז יהי' נקרא בנין ירושלים
אמן ואמן
חיי מוהר"ן - רכא - נסיעתו וישיבתו באומן
...והתפללנו בתוך האמבאר [אכסדרא] ואמר שהיו צריכין לחזק אז בתפילה ביותר ואמר שעכשו ראוי לכם להסתכל יותר פוק חזי מאמבר [נראה לעניות דעתי, על דרך שאמרו רבותינו זכרונם לברכה פוק חזי מאי עמא דבר]. ובעוונותינו הרבים לא שמנו לב לדבריו הקדושים ולא זכינו להבינם. ובסמוך נסתלק מאור עינינו הודנו פארנו קדשתנו, אבדנו מה שאבדנו. אלו כל הימים דיו וכל האגמים קולמוסים וכו' לא יספיקו לבאר אחת מאלף ורבבות מה שהפסדנו בעוונותינו הרבים. אוי לנו כי שדדנו. זאת נחמתנו בע...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סד - כָּל הַנְּגִידִים הַגְּדוֹלִים, כִּמְעַט כֻּלָּם, הֵם מְשֻׁגָּעִים מַמָּשׁ
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סד - כל הנגידים הגדולים, כמעט כלם, הם משגעים ממש מה שאנו רואים, שכל הנגידים הגדולים, כמעט כלם, הם משגעים ממש כמו שאנו רואין בחוש שכל מי שהוא עשיר, יש לו שגעון גדול דע, כי הממון עושה אותו משגע כי הממון הוא מנפילת העשירות של הנביאים כי 'כל הנביאים היו עשירים' והנבואה כשבאה על הנביא, היה כמו משתגע כמו שפרש רש"י: "ויתנבא" 'ואשתטי' . ואצל הנגידים הנ"ל נעשה על ידי הממון שגעון גמור ועל כן הם נעשים משגעים על ידי העשירות שלהם...
שיחות הר"ן - אות קנב
...בעל מחלקת בגלגול העבר אזי כשנתגלגל נעשה אטר יד ורמז לדבר מה דאיתא בזוהר הקדוש על קרח שהוא בעל מחלקת דבעי לאחלפא ימינא [כהן] בשמאלא [לוי] ובשביל זה ענשו כשנתגלגל נעשה אטר יד שנחלף אצלו שמאל בימין ובספר האלף בית אות א' אמת כתב בענין אחר מי שהיה שקרן בגלגול העבר וכו' עוד שמעתי מרבי שמואל מטעפליק בעת שנסע עמו לנאווריטש וכו' שאמר לו פעם אחת: איך ישנתי אני ואיך ישנת אתה אני ישנתי בענין אטר יד כלומר שבשעת שנה שלו היה עוסק בענין אטר יד והזכיר אז מענין שבט...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רא - בְּפֶסַח צוֹעֲקִין בְּהַתְּפִלָּה
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רא - בפסח צועקין בהתפלה מרמז בתרגום: שבפסח צועקין בהתפילה כמובא על פסוק "קול נתנו בבית ה' כיום מועד" 'כקל עמא דמצלין בחגא דפסחא', עין שם בתרגום צדקה תציל ממות ראשי תבות מצת סגלה לחלי נופל רחמנא לצלן פזר נתן לאביונים: ראשי תבות נפ"ל...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קכ - לא יִתְפַּלֵּל עִם כַּוָּנוֹת, רַק יְכַוֵּן פֵּרוּשׁ הַמִּלּוֹת כִּפְשׁוּטוֹ
...עם כונות, רק יכון פרוש המלות כפשוטו אחד מאנשי שלומנו ספר לי שהיה מדבר עם רבנו, זכרונו לברכה, בעבודת השם כדרכו והבין רבנו, זכרונו לברכה, שהוא עוסק קצת לכון כונות בתפילתו והקפיד עליו רבנו, זכרונו לברכה מאד ואמר לו שלא יעסק עוד בזה, ולא יתפלל עם כונות רק יכון פרוש המלות כפשוטו [אף על פי שזה האיש למד כתבי האר"י, זכרונו לברכה, על פי פקדתו אף על פי כן לא רצה שיתפלל עם כונות כלל] ואמר לו רבנו, זכרונו לברכה שמי שאינו ראוי לזה כשמתפלל עם כונות הוא כמו כשוף...
שיחות הר"ן - אות רכו - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
שיחות הר"ן - אות רכו - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה פעם אחת שחק ואמר אם היו מניחין לכנס מת אחד בין המחקרים כשיושבין וחוקרין בחכמתם היו מתבטלים כל החכמות שלהם...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נד - הַבְּחִירָה בְּיַד הָאָדָם לַעֲשׂוֹת כִּרְצוֹנוֹ
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נד - הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו ואפילו כל הדברים, הכל ביד האיש הישראלי להתנהג הכל כרצונו כבחירתו כי ביד ישראל יש בחירה בידם על כל דבר שבעולם כי אצל אחרים יש דברים שהם מכרחים בהם אבל אצל איש הישראלי כל דבר ודבר שהוא עושה כגון לנסע לאיזה מקום וכיוצא יש בו עבודה ועל כן יש לו בחירה על הכל...
שיחות הר"ן - אות קלג
שיחות הר"ן - אות קלג מה שכתוב בהתורה המדברת מגדל אסור גזלה וחמדה אפילו במחשבה [בסימן ס"ט חלק ראשון] פרוש על הגוזל את חברו, שפרש: 'יוליכנו אחריו אפילו למדי' דהינו למודי ה', הינו הבנים וכו' עין שם שמעתי מפיו הקדוש שאמר שכך שמע שהיו לומדים כן הגמרא הנ"ל במקום ששמע...
מעלת המתקרבים אליו - חיי מוהר"ן
...key=565 - חיי מוהר"ן - רצא - מעלת המתקרבים אליו ענה ואמר: העולם ראוי שיתמהו עצמן על האהבה שבינינו כי האהבה שיש לצדיק, היא האהבה שבדעת שהיא נמשכת מבחינת לפני הבריאה, והיא אהבה עצמית ממש. מה שאין כן באהבה של העם. והיה ראוי שכל תלמידי רבי נחמן מברסלב יזכו להכלל בא"ס, ואז ממילא תהיה ביניהם אהבה עצמית וכולי, עד שהעולם יתמהו וכולי. ***** שמעתי שפעם אחת אמר לאנשיו מה לכם לחשב מחשבות אין אתם צריכים כי אם לתת אבנים וסיד ואני בונה מהם בנינים נפלאים ונוראים...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ב - אֱמר אֶל הַכּהֲנִים
...ח"א - תורה ב - אמר אל הכהנים [לשון רבנו, זכרונו לברכה] ויאמר ה' אל משה: אמר אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם: לנפש לא יטמא בעמיו . איתא בספרא דצניעותא 'מנוקבא דפרדשקא משך רוחא דחיי למשיחא' א. כי עקר כלי זינו של משיח הוא התפילה שהוא בחינת חטם, כמו שכתוב: "ותהלתי אחטם לך" ומשם עקר חיותו וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבש הכל משם כמו שכתוב: "והריחו ביראת ה'" וכו' זה בחינת חטם וזה עקר כלי זינו כמו שכתוב: "בחרבי ובקשתי" ופרש רש"י: 'תפילה ובקשה' וכמו שכתוב:...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0630 שניות - עכשיו 05_07_2020 השעה 02:00:45 - wesi2