ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 💎 שיחות הר"ן - אות קמג
[כתב יד החברים והוא שיך לסימן רס"ג בחלק ראשון] כי יש שני מיני אכילת הבהמיות דהינו שיש אדם שאוכל בתאוה גדולה כבהמה והמאכל הוא מאכל אדם ויש אדם שאוכל כאדם אבל המאכל אינו מאכל אדם דהינו שהניצוצות לא נתבררו כל כך שראוי לאדם אלא הוא מאכל בהמה והאוכל משני המאכלים האלו בא לידי חלי הקדחת וזה שכתוב (תהלים סו יב) : "הרכבת אנוש לראשנו" דהינו כשאנו במדרגה קטנה שאדם גדול ממנו שאנו אוכלים משני המאכלים הנ"ל אזי "באנו באש ובמים" הינו קר וחם דהינו קדחת ואפילו הרופאים אומרים גם כן כך שקדחת בא מן מאכל יותר וזה בגשמיות וברוחניות גם כן כך כי כשאדם הוא בבחינת דעת אזי יש בו אהבה ויראה דקדשה וכשנופל חס ושלום, מבחינת דעת אזי נופל לאהבה ויראה הנפולה וכשאדם אוכל אחד משני המאכלים הנ"ל הוא נופל מבחינת דעת כי (קהלת ג יט) : "מותר האדם מן הבהמה אין" הינו בחינת דעת בחינת (איוב כוח יב) : "החכמה מאין תמצא" נמצא כשאוכל מאכלים כאלו הוא בחינת בהמה ונופל מבחינת דעת ונופל באהבה ויראה הנפולה וזה שכתוב "הרכבת אנוש לראשנו" הינו כנ"ל אזי "באנו באש ובמים" דהינו באהבה ויראה הנפולה
[כְּתַב יַד הַחֲבֵרִים וְהוּא שַׁיָּךְ לְסִימָן רס"ג בְּחֵלֶק רִאשׁוֹן]
כִּי יֵשׁ שְׁנֵי מִינֵי אֲכִילַת הַבַּהֲמִיּוּת
דְּהַיְנוּ שֶׁיֵּשׁ אָדָם שֶׁאוֹכֵל בְּתַאֲוָה גְּדוֹלָה כִּבְהֵמָה
וְהַמַּאֲכָל הוּא מַאֲכַל אָדָם
וְיֵשׁ אָדָם שֶׁאוֹכֵל כְּאָדָם
אֲבָל הַמַּאֲכָל אֵינוֹ מַאֲכַל אָדָם
דְּהַיְנוּ שֶׁהַנִּיצוֹצוֹת לא נִתְבָּרְרוּ כָּל כָּךְ שֶׁרָאוּי לְאָדָם
אֶלָּא הוּא מַאֲכַל בְּהֵמָה
וְהָאוֹכֵל מִשְּׁנֵי הַמַּאֲכָלִים הָאֵלּוּ בָּא לִידֵי חֳלִי הַקַּדַּחַת
וְזֶה שֶׁכָּתוּב: "הִרְכַּבְתָּ אֱנוֹשׁ לְראשֵׁנוּ"
דְּהַיְנוּ כְּשֶׁאָנוּ בְּמַדְרֵגָה קְטַנָּה שֶׁאָדָם גָּדוֹל מִמֶּנּוּ
שֶׁאָנוּ אוֹכְלִים מִשְּׁנֵי הַמַּאֲכָלִים הַנַּ"ל
אֲזַי "בָּאנוּ בָּאֵשׁ וּבַמַּיִם" הַיְנוּ קַר וְחַם
דְּהַיְנוּ קַדַּחַת
וַאֲפִילּוּ הָרוֹפְאִים אוֹמְרִים גַּם כֵּן כָּךְ
שֶׁקַּדַּחַת בָּא מִן מַאֲכָל יוֹתֵר
וְזֶה בְּגַשְׁמִיּוּת
וּבְרוּחָנִיּוּת גַּם כֵּן כָּךְ
כִּי כְּשֶׁאָדָם הוּא בִּבְחִינַת דַּעַת
אֲזַי יֵשׁ בּוֹ אַהֲבָה וְיִרְאָה דִּקְדֻשָּׁה
וּכְשֶׁנּוֹפֵל חַס וְשָׁלוֹם, מִבְּחִינַת דַּעַת
אֲזַי נוֹפֵל לְאַהֲבָה וְיִרְאָה הַנְּפוּלָה
וּכְשֶׁאָדָם אוֹכֵל אֶחָד מִשְּׁנֵי הַמַּאֲכָלִים הַנַּ"ל
הוּא נוֹפֵל מִבְּחִינַת דַּעַת
כִּי: "מוֹתַר הָאָדָם מִן הַבְּהֵמָה אָיִן"
הַיְנוּ בְּחִינַת דַּעַת בְּחִינַת: "הַחָכְמָה מֵאַיִן תִּמָּצֵא"
נִמְצָא כְּשֶׁאוֹכֵל מַאֲכָלִים כָּאֵלּוּ הוּא בְּחִינַת בְּהֵמָה
וְנוֹפֵל מִבְּחִינַת דַּעַת
וְנוֹפֵל בָּאַהֲבָה וְיִרְאָה הַנְּפוּלָה
וְזֶה שֶׁכָּתוּב "הִרְכַּבְתָּ אֱנוֹשׁ לְראשֵׁנוּ" הַיְנוּ כַּנַּ"ל
אֲזַי "בָּאנוּ בָּאֵשׁ וּבַמַּיִם"
דְּהַיְנוּ בָּאַהֲבָה וְיִרְאָה הַנְּפוּלָה
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צד - זָכַר חַסְדּוֹ וֶאֱמוּנָתוֹ לְבֵית יִשְׂרָאֵל
...- זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל [לשון החברים] זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו הענין הוא כך, שכל העולמות לא נבראו אלא בשביל ישראל דכתיב: "לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" דהינו 'בריאה' 'יצירה' 'עשיה' לא נברא אלא לכבודי וכבודי הינו ישראל, דכתיב: "ושכנתי בתוכם" ודרשו רבותינו זכרונם לברכה 'בתוכו לא נאמר אלא בתוכם מלמד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך כל אחד מישראל' נמצא כל אחד מישראל נקרא לבוש ולבוש נקרא כבוד כי 'רבי יוחנן קרי...
שיחות הר"ן - אות מז
...אחת ביום ושיהיה לו חרטה על מה שצריכין להתחרט כי לאו כל אחד זוכה לישב הדעת איזה שעה ביום כי היום הולך וחולף ועובר אצלו ואין לו פנאי לישב עצמו אפילו פעם אחת כל ימי חייו על כן צריכין להתגבר לראות ליחד לו פנאי לישב עצמו היטב על כל מעשיו אשר הוא עושה בעולם אם כך הוא ראוי לו לבלות ימיו במעשים כאלו ומחמת שאין האדם מישב עצמו ואין לו דעת ואפילו אם יש לו לפעמים איזה ישוב הדעת אין הדעת המישב מאריך זמן אצלו ותכף ומיד חולף ועובר הדעת ממנו וגם אותו המעט הדעת שיש...
חיי מוהר"ן - כט - שיחות השיכים להתורות
...כט זה שיך למאמר חמר אסור גזלה סימן ס"ט. בשעה שאמר רבנו זכרונו לברכה המאמר הנ"ל, עמד אז לפניו איש עשיר אחד שלא היו לו בנים ואחר איזה ימים הפציר העשיר הנ"ל את רבנו זכרונו לברכה להתפלל עליו שיהיו לו בנים השיב לו רבנו זכרונו לברכה הלא אמרתי לך תורה על ראש השנה ולא הבין כונתו. ואחר כך נודע לו שכונתו היא כי בברסלב היה איש אחד שירד מנכסיו והיה להאיש הנ"ל קנאה גדולה על העשיר הנ"ל שעלה למעלה ונתעשר כל כך וזה זמן לא כביר אשר היה בשתפות עמו והיו לו מעות הרבה...
שיחות הר"ן - אות קצח - גדולות נוראות השגתו
...מברדיטשוב אמר לי שיש לו מעשה לספר ואמר שהמעשה הזאת שרוצה לספר לא ספרו אותה כי אם פעם אחד לפני בית ראשון וגם הנביאים לא ידעו הסוד שלה כי אם הנביא שספר אותה ומי שספר אותה לפניו והוא חדוש גדול והגם שכבר ספרו אותה כנ"ל אף על פי כן הוא חדוש גמור, הינו דבר חדש לגמרי כי בודאי מאז עד עתה נעשה מה שנעשה ואז ספרו אותה כמו שהיה ראוי אז ועתה צריכין לספרה כמו שראוי עתה [ולא זכינו לשמעה] ועל ידי המעשה שוב אינו קשה לי כלל בעניננו כי מתחלה היה קשה לי קצת מפני מה...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קס - הַדּפֶק דּוֹפֵק וְנוֹקֵשׁ בָּאָדָם
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קס - הדפק דופק ונוקש באדם הדפק דופק ונוקש באדם. לפעמים הוא נוקש באדם ומזכיר אותו לעבודת השם יתברך בבחינת: "קול דודי דופק" ולפעמים הוא מזכיר את האדם לעברה, חס ושלום כי הדפק בא מן הנשימה והנשימה בא מן האויר על ידי הדבור וכפי הדבור כן נעשה הדפק אם לטוב או להפך...
שיחות הר"ן - אות קצט - גדולות נוראות השגתו
שיחות הר"ן - אות קצט - גדולות נוראות השגתו אמר: אין מי שיוכל להבין בהספר [הינו בספר לקוטי מוהר"ו] כי אם מי שיכול לומר כל תורה ותורה פנים ואחור...
האם אתה מפורסם של שקר?
...מברסלב רבות על עניין המפורסמים של שקר. ועניין זה התבאר בהרחבה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=77 - איך לזהות מפורסמים של שקר? וגם כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=65 - מיהו מנהיג אמיתי? ומיהו מפורסם של שקר? ובהמשך לכך, יש להוסיף ולבאר כי עניין המפורסם של שקר, חל כמובן גם על האדם עצמו ביחס לעצמו! כי כל העניין של מפורסמים / רבנים / מנהיגים של שקר, הוא רק מקרה פרטי של עניין אחר, והוא כי היצר הרע לדוגמא גם הוא מפורסם של שקר. והשכל האנושי...
סיפורי מעשיות - מעשה ז - מעשה מזבוב ועכביש
...שהיה לי מעשה במלך אחד שהיו עליו כמה מלחמות כבדות וכבש אותם, ולקח שבויים הרבה [בתוך דבריו שהתחיל לספר זאת המעשה ענה ואמר בזו הלשון תאמרו שאספר לכם הכל ותוכלו להבין] והיה המלך עושה סעדה גדולה, בכל שנה באותו היום שכבש המלחמה והיו שם על הסעדה גדולה כל השרי מלוכה וכל השרים כדרך המלכים והיו עושין שם עניני צחוק, [שקורין קומדיות, הצגות] והיו משחקים וצוחקים מכל האמות, מהישמעאל ומכל האמות והיו עושים ומעקמים בדרך שחוק כדרך הנמוס וההנהגה של כל אמה ומן הסתם מישראל...
רצון להתקרב לבורא הוא חיסרון.
...il/?key=42 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יג - להמשיך השגחה שלמה 'מורי' זה בחינת "מרת נפש" בחינת: "ונפשה מרה לה" זה בחינות פגם הנפש פגם הרצון כשרוצה דבר תאוה זה הרצון הוא פגם ומרה לנפש וכאן: breslev.eip.co.il/?key=214 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לז - עקר התכלית הוא רק לעבד ולילך בדרכי ה' לשמו יתברך כי יש מי שעובד כל ימיו ורודף אחר תאוות עולם הזה כדי למלאות בטנו וכרסו בתאוות עולם הזה ויש מי שעובד ומשתדל, כדי לזכות לעולם הבא וגם זהו נקרא מלוי בטן שרוצה...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פה - פּוֹסְעִים בּוֹ פְּסִיעָה קְטַנָּה
...קטנה כי מתחלה המלכות היא אצל זעיר אנפין בבחינת 'אושיט פסיעה לבר', כמובא בזוהר הקדוש סועדים בו פרוש כשאנו רוצים לתקנה ולגדלה בבחינת סעד ועזר כנגדו, שיהא פנים בפנים ולברך שלש פעמים פרוש שצריך להאיר את נצח הוד יסוד דזעיר אנפין כי משם עקר בנינה צדקתם תצהיר פרוש על ידי מה מתברכין נצח הוד יסוד דזעיר אנפין על ידי המחין שהוא מקבל כמובא והמחין הם ארבע, חכמה בינה חסד וגבורה והם מלבשים בנצח הוד יסוד דבינה כאור שבעת הימים שהם סוד שין של שלשה ראשין ושין של ארבעה...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0938 שניות - עכשיו 11_04_2021 השעה 15:21:59 - wesi2