ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 💎 שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לב
גם תכף כשבא לשם לטבריה שלח אליו הרב החסיד המפרסם הגביר מורנו הרב משה זכרונו לברכה, בן הרב הקדוש המפרסם מורנו הרב מנחם מנדיל זכר צדיק לברכה וויטפסקר שרוצה להתחתן עמו והשיב רבנו זכרונו לברכה: האיך יכולים למאן בשדוך ? מן הסתם מהשם יצא הדבר שתהיה בתי בארץ הקדושה ולא דבר יותר ומיד הלך השדכן והשיב להרב רבי משה הנ"ל שרבנו זכרונו לברכה מרצה ותכף עשה סעדה גדולה והיו על הסעדה כל גדולי ארץ ישראל הן ממדינת ליטא והן ממדינת פולין, כלם כאחד גדולים וקטנים והיה להם שמחה גדולה ובתוך הסעדה דברו דברי תורה ביניהם וראש המדברים היה זה הגדול הנ"ל שרצה שרבנו יגלה לו הנקדה וכו' בתוך דבריהם נשכח מהם איזה רש"י איה אפוא מקומה ורצו להעלותה על זכרונם כי היה מכרח להם מאד לענינם ולא יכלו לזוז משם מחמת זה והיה להם לפלא כי כל אחד ואחד מהם סים בסמוך כל הש"ס ואין אחד מהם יודע מקום הרש"י הנ"ל איפה היא נשנית ורבנו היה דומם כמו שאינו יודע גם כן אך בראותו שיש להם צער גדול מזה והם הפצירו בו עד בוש נענה ואמר להם: הלא רש"י זו מקומה במסכת זבחים בדף זה על ראש העמוד וכן היה והיה להם לששון ולשמחה ונמשכה סעדה זו מזמן מנחה גדולה עד אור היום ונעשה התקשרות ביניהם אך אחר כן כשיצא רבנו משם מארץ ישראל לחוץ לארץ נפטר החתן בנו של הרב מורנו הרב רבי משה הנ"ל ורבנו זכרונו לברכה, נשתדך עם בתו שהיתה הכלה של בן הרב מורנו רבי משה הנ"ל, עם כבוד הגאון המפרסם הרב דקהלת קדש וליטשיסק ונתגלגל אחר כך מאת ה' שנסע הרב הגאון הנ"ל לארץ הקדושה, ולקח את בנו חתן רבנו זכרונו לברכה, עמו לשם כדי שילמד אצלו שם ואחר כך נסעה בת רבנו זכרונו לברכה, גם כן לשם ונתקימו דברי רבנו זכרונו לברכה שאמר שמאת השם הוא שבתו תהיה בארץ הקדושה ודבר אחד מדבריו אחור לא ישוב ריקם
גַּם תֵּכֶף כְּשֶׁבָּא לְשָׁם לִטְבֶרְיָה
שָׁלַח אֵלָיו הָרַב הֶחָסִיד הַמְפֻרְסָם הַגְּבִיר מוֹרֵנוּ הָרַב משֶׁה זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, בֶּן הָרַב הַקָּדוֹשׁ הַמְפֻרְסָם מוֹרֵנוּ הָרַב מְנַחֵם מֶנְדִּיל זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה וִויטֶפְּסְקֶר שֶׁרוֹצֶה לְהִתְחַתֵּן עִמּוֹ
וְהֵשִׁיב רַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה: הַאֵיךְ יְכוֹלִים לְמָאֵן בְּשִׁדּוּךְ ?
מִן הַסְּתָם מֵהַשֵּׁם יָצָא הַדָּבָר שֶׁתִּהְיֶה בִּתִּי בָּאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה
וְלא דִּבֵּר יוֹתֵר
וּמִיָּד הָלַךְ הַשַּׁדְכָן וְהֵשִׁיב לְהָרַב רַבִּי משֶׁה הַנַּ"ל שֶׁרַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה מְרֻצֶּה
וְתֵכֶף עָשָׂה סְעֻדָּה גְּדוֹלָה
וְהָיוּ עַל הַסְּעֻדָּה כָּל גְּדוֹלֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הֵן מִמְּדִינַת לִיטָא וְהֵן מִמְּדִינַת פּוֹלִין, כֻּלָּם כְּאֶחָד גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים
וְהָיָה לָהֶם שִׂמְחָה גְּדוֹלָה
וּבְתוֹךְ הַסְּעֻדָּה דִּבְּרוּ דִּבְרֵי תּוֹרָה בֵּינֵיהֶם
וְראשׁ הַמְדַבְּרִים הָיָה זֶה הַגָּדוֹל הַנַּ"ל שֶׁרָצָה שֶׁרַבֵּנוּ יְגַלֶּה לוֹ הַנְּקֻדָּה וְכוּ'
בְּתוֹךְ דִּבְרֵיהֶם נִשְׁכַּח מֵהֶם אֵיזֶה רַשִׁ"י אַיֵּה אֵפוֹא מְקוֹמָהּ
וְרָצוּ לְהַעֲלוֹתָהּ עַל זִכְרוֹנָם
כִּי הָיָה מֻכְרָח לָהֶם מְאד לְעִנְיָנָם
וְלא יָכְלוּ לָזוּז מִשָּׁם מֵחֲמַת זֶה
וְהָיָה לָהֶם לְפֶלֶא
כִּי כָּל אֶחָד וְאֶחָד מֵהֶם סִיֵּם בְּסָמוּךְ כָּל הַשַּׁ"ס
וְאֵין אֶחָד מֵהֶם יוֹדֵעַ מְקוֹם הָרַשִׁ"י הַנַּ"ל אֵיפה הִיא נִשְׁנֵית
וְרַבֵּנוּ הָיָה דּוּמָם כְּמוֹ שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ גַּם כֵּן
אַךְ בִּרְאוֹתוֹ שֶׁיֵּשׁ לָהֶם צַעַר גָּדוֹל מִזֶּה
וְהֵם הִפְצִירוּ בּוֹ עַד בּוֹשׁ
נַעֲנָה וְאָמַר לָהֶם: הֲלא רַשִׁ"י זוֹ מְקוֹמָהּ בְּמַסֶּכֶת זְבָחִים בְּדַף זֶה עַל ראשׁ הָעַמּוּד
וְכֵן הָיָה
וְהָיָה לָהֶם לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה
וְנִמְשְׁכָה סְעֻדָּה זוֹ מִזְּמַן מִנְחָה גְּדוֹלָה עַד אוֹר הַיּוֹם
וְנַעֲשָׂה הִתְקַשְּׁרוּת בֵּינֵיהֶם
אַךְ אַחַר כֵּן כְּשֶׁיָּצָא רַבֵּנוּ מִשָּׁם מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְחוּץ לָאָרֶץ
נִפְטַר הֶחָתָן בְּנוֹ שֶׁל הָרַב מוֹרֵנוּ הָרַב רַבִּי משֶׁה הַנַּ"ל
וְרַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, נִשְׁתַּדֵּךְ עִם בִּתּוֹ שֶׁהָיְתָה הַכַּלָּה שֶׁל בֶּן הָרַב מוֹרֵנוּ רַבִּי משֶׁה הַנַּ"ל, עִם כְּבוֹד הַגָּאוֹן הַמְפֻרְסָם הָרַב דִּקְהִלַּת קדֶשׁ וָלִיטְשִׁיסְק
וְנִתְגַּלְגֵּל אַחַר כָּךְ מֵאֵת ה' שֶׁנָּסַע הָרַב הַגָּאוֹן הַנַּ"ל לָאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה, וְלָקַח אֶת בְּנוֹ חֲתַן רַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, עִמּוֹ לְשָׁם
כְּדֵי שֶׁיִּלְמַד אֶצְלוֹ שָׁם
וְאַחַר כָּךְ נָסְעָה בַּת רַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, גַּם כֵּן לְשָׁם
וְנִתְקַיְּמוּ דִּבְרֵי רַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה
שֶׁאָמַר שֶׁמֵּאֵת הַשֵּׁם הוּא שֶׁבִּתּוֹ תִּהְיֶה בָּאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה
וְדָבָר אֶחָד מִדְּבָרָיו אָחוֹר לא יָשׁוּב רֵיקָם
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רמא - כְּשֶׁיֵּשׁ דִּינִים, חַס וְשָׁלוֹם
...דינים, חס ושלום כשיש דינים, חס ושלום אזי המדת הדין היה מכלה את האדם, חס ושלום אבל המדת הדין אין לה כח לכלות לגמרי כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'חצי כלים והם אינם כלים' אבל האדם יש לו כח לכלות לגמרי את חברו, חס ושלום ועל כן כשיש דינים על אדם אחד, חס ושלום ובא אדם אחר ועומד וחולק עליו אזי מדת הדין מסתלק ממנו כי הם רוצים יותר שינקם בו האדם כי יש לו כח כנ"ל על כן מי שהוא צדיק גדול ומשגיח בתקון העולם הוא חולק לפעמים בכונה על צדיק אחד כדי לסלק מעליו...
ספר המידות - לשון הרע
...הוא אומר לשר של גיהנום: אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה. ותקנתו יעסק בתורה וישפיל דעתו גם על ידי זה לא יבוא לידי לשון הרע. ב. על ידי לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד שלש עברות. ג. מלתא דמתאמרה באפי מרא או באפי תלתא, לית בה משום לשנא בישא. ד. האי לשנא בישא, אף על גב דלקבולי לא מבעי, למיחש מיבעי. ה. מי שדובר רע על ישראל, לסוף שיחלה על פיו. ו. כשאין אהבה בין ישראל נעשים הולכי רכיל, ועל ידי הולכי רכיל נעשים לצים. ז. בני אדם שאוהבים זה את זה, מתר לומר זה...
ספר המידות - כבוד
...כבוד חלק א' א. כשרוצין לדחות איזה אדם מעבודת אלקות, נותנים לו כבוד כדי לטרדו. ב. מי שדובר על צדיק, לסוף שנתבזה בעיני כל. ג. מי שמבזה את עצמו בכל יום בעיני עצמו, על ידי זה יזכה ששמו אינו שכוח מפי הבריות, ובני אדם יקראו את בניהם בשמו. ד. תקון חצות הוא סגלה לכבוד. ה. מי שהקדוש ברוך הוא נתרומם על ידו למעלה, הוא נעשה מפרסם. ו. מי שפוגע בכבוד של צדיקים, על ידי זה נופל לחלשה. ז. חבוק הספר תורה מסגל לכבוד. ח. על ידי ענווה בא כבוד. ט. לפעמים יש לאדם כבוד...
שיחות הר"ן - אות עג
שיחות הר"ן - אות עג יש צדיקים שמגלין ואומרים תכף מה שהם רואים ואלו הצדיקים נשמתם היא מבחינת אותיות מנצפ"ך וזהו: "מנצפ"ך צופים אמרום" אלו שהם מבחינת מנצפ"ך, שהוא בחינת צמצום כידוע מה שרואים וצופים, הם אומרים ואינם יכולים להחזיק אצלם אבל יש צדיקים ששרשם מבחינה גבוה יותר שהוא בחינת הרחבה הם יכולים להחזיק אצלם כל מה שרואין...
שיחות הר"ן - אות קג
שיחות הר"ן - אות קג טוב יותר להיות פתי יאמין לכל דבר דהינו להאמין אפילו בשטותים ושקרים כדי להאמין גם בהאמת מלהיות חכם ולכפר בכל חס ושלום דהינו לכפר בשטותים ושקרים ועל ידי זה נעשה הכל ליצנות אצלו וכופר גם בהאמת חס ושלום "ומוטב שאקרא שוטה כל ימי ואל אהיה רשע שעה אחת לפני המקום"...
שיחות הר"ן - אות קמב
...על פסוק: "אודיע אמונתך בפי" שעקר האמונה תולה בפה של האדם וכו' [ב"לקוטי תנינא" סימן מ"ד] ראה זה מצאתי מכתב יד החברים בבאור יותר קצת וזו לשונו כשנופל לאדם ספקות באמונת הבורא יתברך שמו יאמר בפה מלא: אני מאמין באמונה שלמה שהוא יחיד ראשון ואחרון כי ידוע שיצר הרע נמשך מגבורות הנפולין ויש גבורות דקדשה שבהם ממתיקים הגבורות דקלפה והדבור הוא בחינת גבורות דקדשה כמו שכתוב: "וגבורתך ידברו" נמצא כשיאמר אני מאמין כנ"ל הוא גבורות דקדשה ובזה הוא ממתיק את הספקות שהוא...
החלל הפנוי - למה בעצם להאמין?
...למה בעצם להאמין? שאלה: קראתי בליקוטי מוהרן את העניין הזה שיש שאלות באמונה שאין עליהן תשובה, ושאפילו משה רבנו לא ידע עליהן תשובה, ושלאף אחד בעולם לא היה ולא תהיה עליהן תשובה, ושכל מי שנכנס לשאלות האלו עם השכל שלו עוזב את האמונה. והשאלה שלי היא, מדוע בעצם להאמין? ז"א אם באמת זה נגד השכל האנושי, אז מדוע בעצם להאמין למשהו שהוא נגד השכל האנושי? האם יש עניין ללכת נגד השכל? אם בשכל מבינים שמשהו הוא לא נכון, אז מדוע להאמין בו? האם האמונה היא שגעון? כי הרי...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמח - מִדַּת הַיִּרְאָה בְּעַצְמָהּ הִיא יְרֵאָה מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַך
...- מדת היראה בעצמה היא יראה מהשם יתברך מדת היראה בעצמה היא יראה מהשם יתברך ואם כן יש לה גם כן יראה וזאת היראה היא גם כן יראה מהשם יתברך ואם כן יש לה גם כן יראה וכן נכלל יראה אחת בחברתה, למעלה למעלה עד אין סוף וזה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'מה שעשתה ענווה עקב לסלותא עשתה חכמה עטרה על ראשה שנאמר: "עקב ענווה יראת ה', ראשית חכמה יראת ה'" נמצא שעקב הענווה היא יראה וכן "ראשית חכמה" היא גם כן יראה נמצא שיש יראה למעלה מיראה כי היראה בעצמה יש לה גם כן יראה...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סד - וַיּאמֶר ה' אֶל משֶׁה בּא אֶל פַּרְעה
...אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני יי וכו' הנני מביא מחר ארבה בגבולך [עיין התו' הזאת בנ"א מכת"י רבינו ז"ל בעצמו] א. כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם כי רצה לגלות רחמנותו ואם לא היה בריאת העולם על מי היה מראה רחמנותו ועל כן ברא את כל הבריאה מתחלת האצילות עד סוף נקדת המרכז של עולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו וכאשר רצה השם יתברך לברא את העולם...
חיי מוהר"ן - קפא - נסיעתו ללמברג
...אות קפא היה לי גוף יפה שלא היה תובע ודוחק עצמו כלל. עכשו אני צריך לשמר את העת של האכילה וכו' והיסורים שהיו לי שם אין לבאר אין צריך לומר מח יסורים גם קבלתי רפואות והייתי שותה חינא [רפואה לקדחת מלריה] ושם במדינת חינא [סין] כופרים לגמרי ואומרים לית דין ולית דין וכיוצא שאר הרפואות ממקומות האחרים שיש שם שאר אפיקורסות וכשבא כל זה בתוך מעי נעשה מזה מה שנעשה. כי היה צריך שיבוא הסם הבא משם במעיו כדי להכניע כפירות הנ"ל, וכיוצא בזה בשאר סמים [מזה יוכל המבין...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1719 שניות - עכשיו 26_09_2020 השעה 02:31:48 - wesi2